ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür ve odun satın alınacaktır

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165872
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 18.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/246244
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Detayları Teknik Şartnamede bulunan; 1-) 135 Ton Kaloriferlik Portakal Tipi Kömür 2-) 110 Ton Kaloriferlik Fındık Tipi Kömür 3-) 17 Ton Kaloriferlik Karpuz Tipi Kömür 4-) 6950 Kilogram Tutuşturmalık Çam Odunu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü/ Lojistik Şb. Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği - Hamidiye Mah. 253. Sok. Emniyet Cad. No:1 Haliliye/Şanlıurfa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İlçe Emniyet Müdürlükleri ile buralara bağlı Ek Hizmet Binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere 262 ton kömür ile 6950 kilogram tutuşturmalık çam odunu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/246244

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hamidiye Mahallesi 253. Sokak No:1 63100 Hamidiye Mah. HALİLİYE/ŞANLIURFA

c) Telefon ve faks numarası

:

4143130000 - 4143138223

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile buralara bağlı Ek Hizmet Binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere 262 ton kömür ile 6950 kilogram tutuşturmalık çam odunu

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Detayları Teknik Şartnamede bulunan; 1-) 135 Ton Kaloriferlik Portakal Tipi Kömür 2-) 110 Ton Kaloriferlik Fındık Tipi Kömür 3-) 17 Ton Kaloriferlik Karpuz Tipi Kömür 4-) 6950 Kilogram Tutuşturmalık Çam Odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kömür Teknik Şartnamede belirtilen İlçe Emniyet Müdürlüklerine ait depolara teslim edilecektir. 1-) Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne 50 Ton Kalorifer Kömürü Portakal Tipi ile 1000 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 2-) Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğüne 40 Ton Kalorifer Kömürü Portakal Tipi ile 1000 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 3-) Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne 45 Ton Kalorifer Kömürü Portakal Tipi ile 2000 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 4-) Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne 65 Ton Kalorifer Kömürü Fındık Tipi ile 850 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 5-) Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binasına 45 Ton Kalorifer Kömürü Fındık Tipi ile 500 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 6-) Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlı Polis Merkezi Amirliğine 15 Ton Kalorifer Kömürü Karpuz Tipi ile 1500 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu 7-) Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 Ton Kalorifer Kömürü Karpuz Tipi ile 100 Kg Tutuşturmalık Çam Odunu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakiben 30 gün içinde Sözleşme tasarısı madde: 10.1.1 de belirtilen yerlere teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü/ Lojistik Şb. Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği - Hamidiye Mah. 253. Sok. Emniyet Cad. No:1 Haliliye/Şanlıurfa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
1-) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
2-) Satış izin Belgesi
3-) Bayilik belgesi
4-) Satışını Yaptığı kömüre ait analiz belgesi
5-) ihaleye konu olan katı yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun olması
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşlarına veya Özel Sektöre yapılan, bedel içeren, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Katı Yakıt Satışına ilişkin işler.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR