AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01077826
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/526625
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
410000 Kg İthal Kömür ve 307000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(kükür Oranı %0,1 Geçen Ancak %1 Geçmeyen)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aile,Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/KöprülüVeysi Paşa Mh. Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Mali Yılı için Katı(Kömür) ve Sıvı(Kalorifer Yakıtı-Kükürt Oranı % 0,1 Geçen Ancak % 1 Geçmeyen) Kalorifer Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/526625

1-İdarenin


a) Adresi : VEYSİPAŞA MAHALLESİ HÜKÜMET BULVARI NO:65 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562145036 - 2562253192
c) Elektronik Posta Adresi : aydin@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2020 Mali Yılı İçin Toplam 410000 Kg İthal Kömür ve 307000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(kükür Oranı %0,1 Geçen Ancak %1 Geçmeyen) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : * Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü 10000 kg İthal Ceviz, (Adres: KörülüVeysi Paşa Mh.Hükümet Bulvarı No:65 Efeler /AYDIN) *Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 5000 kg İthal Nohut, (Adres: Veysi Paşa Mahallesi 1614 Sokak No:9 Efeler/AYDIN) *Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 10000 kg İthal Nohut, (Adres: Hasanefendi Mahallesi 1921 Sokak No: 12 Efeler / AYDIN) *Nazilli Haluk Alıcık Huzurevi Müdürlüğü 40000 Kg İthal Fındık, (Adres: Yeşil Mahalle 692 Sk. No:14 Nazilli/AYDIN) *Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 40000 Kg İthal Fındık, (Adres: Osman Yozgatlı Mah. 1301 Sokak No:22 Efeler/AYDIN) *Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 60000 Kg İthal Fındık, (Adres: Aydınoğlu Mahallesi Abdi Bey Cad. No: 44 Atça/Sultanhisar/AYDIN) *Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 70000 Kg İthal Fındık, (Adres: Pamukören Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:22 Pamukören/Kuyucak/AYDIN) *Horsunlu Huzurevi YBRM Müdürlüğü 85000 İthal Fındık, (Adres: Horsunlu Mah. Kooperatifler cad. No:14/1 /Horsunlu/Kuyucak/AYDIN) *Sultanhisar Huzurevi Müdürlüğü 75000 İthal Fındık, (Adres: Zafer Mahallesi Bayram Sokak No:34/1 Sultanhisar/AYDIN) *Aydın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü 15000 İthal Fındık, (Adres: Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mevkii 109. Sokak No: 10 Efeler/ AYDIN) *Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğü 125000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0, 1 Geçen ve Ancak %1 Geçmeyen), (Adres: Girne Mh. 2185 Sk. No:1 Efeler/AYDIN) *Söke Hilmi Fırat Huzurevi Müdürlüğü 130000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0, 1 Geçen ve Ancak %1 Geçmeyen), (Adres: Yeni Camii Mah. 2. Bahar Sk. No:6 Söke/AYDIN) *Akbük Huzurevi Müdürlüğü 40000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0, 1 Geçen ve Ancak %1 Geçmeyen), (Adres: Adnan Menderes Mahallesi 1028 Sokak 101 Cad. Akbük/Didim/AYDIN) *Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 12000 kg Sıvı Kalorifer Yakıtı(Kükürt Oranı %0, 1 Geçen ve Ancak %1 Geçmeyen), (Adres: Yeşilyurt Mahallesi 380 Sokak No: 114 Nazilli / AYDIN)

c) Teslim tarihi : -Katı Yakıtlar İçin sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içinde mal teslimi yapılacaktır . -Sıvı Yakıtlar İçin Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyaca göre Sözleşme imzalandıktan 01.01.2020 tarihinden sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 24 saat içerisinde peyder pey 31/12/2020 Tarihine kadar mal teslimatı yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aile,Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/KöprülüVeysi Paşa Mh. Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sıvı Yakıt için İstekliler Bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Firmasının Bayisi olduklarını gösteren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları Lisansları ve Bayilik Sözleşmelerini ibraz etmek zorundadır. Dağım Şirketince Müdürlüğümüze hitaben yazılmış, Bayilerine uyguladığı Kalorifer Yakıtındaki MAKSİMUM İNDİRİM ORANINI içeren belgenin ibrazı zorunludur.(Bu belge gerekli görüldüğü taktirde İdaremiz tarafından Teyit edilecektir.)
Katı Yakıt İçin İstekliler Aydın Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun en son güncel kararında belirtilen katı yakıt ihalelerinde ihaleye katılım için gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile,Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü/KöprülüVeysi Paşa Mh. Hükümet Bulvarı No:65 Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Aydın Atça Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Söke Hilmi Fırat Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü - Akbük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü- Nazilli Haluk Alıcık Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Pamukören Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Horsunlu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Efeler Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Sultanhisar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddeti Önleme Ve İzleme Merkezi -Aydın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR