BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094091
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİSÖZ 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/623393
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İTHAL PORTAKAL KÖMÜR İTHAL FINDIK KÖMÜR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Kurtdereli Spor Salonu Toplantı Salonu Altıeylül / BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR ALIMI

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/623393

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Menekşe Sk. No: 1 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662411944 - 2662416652
c) Elektronik Posta Adresi : balikesir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İTHAL PORTAKAL KÖMÜR İTHAL FINDIK KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1 DURSUNBEY YURT MÜDÜRLÜĞÜ (PORTAKAL) 80.000 KG (KIZ YURDU)Bozyokuş Mahallesi Bahçelievler Caddesi No:26/29 Dursunbey/BALIKESİR 80.000 KG (ERKEK YURDU)Cebeci Mahallesi Saz Mevki Su Çıktı Bulvarı No:28 Dursunbey/BALIKESİR 2 BİGADİÇ YURT MÜDÜRLÜĞÜ (FINDIK) 80.000 KG Kuyu Mahallesi Pir Sultan Abdal No:86/41 Bigadiç/BALIKESİR 3 SINDIRGI FUTBOL SAHASI (PORTAKAL) 1.000 KG Çavdaroğlu Mah. Ozan Sok. No.3 Sındırgı/BALIKESİR 4 BANDIRMA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ (PORTAKAL) 1.000 KG 600 Evler Mahallesi, 17 Eylül Stadı Bandırma/BALIKESİR 5 İVRİNDİ FUTBOL SAHASI (PORTAKAL) 2.000 KG Sakarya Mah. Çetmi Alanı İvrindi/BALIKESİR 6 İVRİNDİ GENÇLİK MERKEZİ (FINDIK) 7.500 KG Sakarya Mah., Belediye Arkası Sok., 6/1 İvrindi/BALIKESİR 7 İVRİNDİ GÖKÇEYAZI FUTBOL SAHASI (PORTAKAL) 2.000 KG Gökçeyazı Mah., Edremit Caddesi Gökçeyazı Futbol Sahası 8 DURSUNBEY SPOR SALONU (FINDIK) 20.000 KG Bozyokuş Mahallesi Çetlembik Çakıllı Sokak No: 25 Dursunbey/BALIKESİR
c) Teslim tarihleri : İl Müdürlüğünün iş teslimi süresi içerisinde hazırlayacağı 2 ayrı teslimat programı doğrultusunda teslim yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Kurtdereli Spor Salonu Toplantı Salonu Altıeylül / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Menekşe Sokak No : 1 Altıeylül / BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR