KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kömür satın alınacaktır

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/492247
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
120 Ton 18-150 mm Ebatlarında Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) 80 Ton 10-18 mm Ebatlarında Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NCE 2019-2020 KIŞ SEZONUNDA BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KÖMÜR
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nce 2019-2020 Kış Sezonunda Belediyemiz Hizmet Binalarında Kullanılmak Üzere Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/492247

1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 120 Ton 18-150 mm Ebatlarında Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) 80 Ton 10-18 mm Ebatlarında Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin Göstereceği, Keşan Belediyesi Depo Sahaları ve Hizmet Binaları Kalorifer Kazanı Daireleri
c) Teslim tarihleri : İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal, Talep Tarihinden itibaren 2 Takvim Günü İçerisinde İdarenin Gösterdiği Yere Teslim Edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
– İstekli firma dağıtıcı ise;
1. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Uygunluk İzin Belgesi,
2. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(KYS),
3. Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Satış İzin Belgesi istekli tarafından ibraz edilecektir.

- İstekli firma yetkili satıcı ise;
1. Dağıtıcı firma tarafından istekli firmaya verilmiş geçerliliği devam eden yetkili satıcı belgesi,
2. Dağıtıcı firmanın bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından dağıtıcıya verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Uygunluk İzin Belgesi,
3. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Yetkili Satıcı firmanın kendisine ait Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(KYS),
4. Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından dağıtıcıya verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Satış İzin Belgesi istekli tarafından ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR