EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040203
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE''NİN SESİ 20.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/388925
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN ISINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE (FINDIK KÖMÜRÜ: 797 TON, CEVİZ KÖMÜRÜ: 63 TON, 5800 KALORİLİK YERLİ KÖMÜR 1080 TON, 4800 KALORİLİK YERLİ KÖMÜR 3255 TON) TOPLAM : 5195 TON KÖMÜR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çavuşbey Mah. Hükümet Aralığı No:4 Vilayet Yanı Merkez/Edirne - EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR
EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL GENELİ KÖMÜR ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/388925

1-İdarenin
a) Adresi : Çavuşbey Mah. Hükümet Aralığı No:4 Vilayet Yanı Merkez/Edirne EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842126122 - 2842126126
c) Elektronik Posta Adresi : destek22@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN ISINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE (FINDIK KÖMÜRÜ: 797 TON, CEVİZ KÖMÜRÜ: 63 TON, 5800 KALORİLİK YERLİ KÖMÜR 1080 TON, 4800 KALORİLİK YERLİ KÖMÜR 3255 TON) TOPLAM : 5195 TON KÖMÜR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN OKUL VE KURUMLARIN DEPOLARINA
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasına mütakip 5 iş günü içerisinde başlanacaktır. 45 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çavuşbey Mah. Hükümet Aralığı No:4 Vilayet Yanı Merkez/Edirne - EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 18.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
* İstekli teklif ettiği kömür için İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini, (Aslı veya noter onaylı),
*Uygunluk Belgesi ve Analiz Raporunu,
* Satış İzin Belgesini ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Herhangi bir ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ile Dağıtıcı Kayıt Belgesi (kömür için)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teslim edilecek kömür için analiz değer raporu

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak kömür alım ve satımı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR