SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034312
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE''NİN SESİ 03.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/364536
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarımızın ihtiyacı olan 950 ton torbalanmış yerli kömür mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Melahat Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızın İhtiyacı Olan Torbalanmış Yerli Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/364536
1-İdarenin
a) Adresi : Şükrüpaşa Mahallesi Turan DURSUN Caddesi No:7 Kat:2 22100 - EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842122589 - 2842148694
c) Elektronik Posta Adresi : edirne@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşlarımızın ihtiyacı olan 950 ton torbalanmış yerli kömür mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Bağlı Birimi Çocuk Koruma İlk Müdahale Ve Değerlendirme Biriminin Hizmet Binası kazan dairelerine, Edirne Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası kazan dairesine, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Binası kazan dairesine, Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Hizmet Binası kazan dairesine
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içinde mesai günleri ve saatleri içinde kömürler peyderpey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne Melahat Hulusi DATENİN Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü- Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 26.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi, Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcılar Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcılar İse Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, isteklilerin bu belgelerden birini ibraz etmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekli kuruluş/kuruluşlara vermeyi taahhüt ettiği kömürün, Analiz raporunu ihale zarfı içinde aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ibraz edecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Şükrüpaşa Mah. Turan DURSUN Cad. No:7 Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR