KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872773
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/490235
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fındık Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür : 123.000 Kilogram, Ceviz Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür : 10.000 Kilogram, Sobalık Paçal Kömür : 7.000 Kilogram Kömür Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Orman İşletme Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane Sok.No:31 Meram /KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR ALIMI
KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/490235

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKSİNNE MAHALLESİ GAZHANE SOKAK NO: 31 42040 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323536902 - 3323536906

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyaisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Fındık Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür : 123.000 Kilogram, Ceviz Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür : 10.000 Kilogram, Sobalık Paçal Kömür : 7.000 Kilogram Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Fındık Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür 40 Tonu Hadim ilçe merkezinde bulunan Hadim Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 20 Tonu Doğanhisar ilçe merkezinde bulunan Doğanhisar Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 45 Tonu Ilgın İlçe merkezinde bulunan Ilgın Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 18 Tonu Güneysınır İlçe merkezinde bulunan Güneysınır Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. Ceviz Tipi Kaloriferlik Linyit Kömür 10 Ton Ceviz kömürü Bozkır ilçe merkezinde bulunan Bozkır Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. Torbalı Paçal Kömürünün 1500 Kilogramı Konya Orman İşletme Şefliği Kızılören Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir. 2 Tonu Akşehir ilçe merkezinde bulunan Akşehir Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. 3500 Kilogramı Aşağıçiğil Orman İşletme Şefliği Balkı Toplu Koruma Merkezi iş yerine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İstekliler sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde şartnamede belirtilen yerlere mal teslimini yapacaklardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya Orman İşletme Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane Sok.No:31 Meram /KONYA

b) Tarihi ve saati

:

23.10.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Orman İşletme Müdürlüğü'nün Ziraat Bankası Larende şubesinde bulunan TR74 0001 002197 39121 027 5004 numaralı IBAN hesabına İhale Döküman Satış Bedeli Yatırıldığına dair makbuz karşılığında Konya Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Orman İşletme Müdürlüğü adresindeki zemin kat Z-05 Nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 35 (otuz beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR