KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872273
Şehir : Edirne / Keşan
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM SAROS 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEDYA KEŞAN 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/488316
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18-150 mm ebatlarında 100 ton Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) 10-18 mm ebatlarında15 ton Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 22800 Keşan/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,KEŞAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ VE ENEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İDARE BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KÖMÜR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Keşan Orman İşletme Müdürlüğü,Keşan Fidanlık Şefliği ve Enez Orman İşletme Şefliği İdare Binalarında Kullanılmak Üzere Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/488316

1-İdarenin
a) Adresi : Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2847141036 - 2847142033
c) Elektronik Posta Adresi : kesanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18-150 mm ebatlarında 100 ton Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun) 10-18 mm ebatlarında15 ton Kömür (Teknik Şartnamesine Uygun)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 18-150 mm ebatlarındaki 100 ton Kömür Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Fidanlık Şefliği idare Binası Kalorifer Kazanı Dairesine , 15ton 10-18 mm ebatlarındaki Kömür Enez Orman İşletme Şefliği İdare Binası Kalorifer Kazanı dairesine
c) Teslim tarihi : İdarenin Talep Ettiği Miktarda Mal, Talep Tarihinden itibaren 2 Takvim Günü İçerisinde İdarenin Gösterdiği Yere Teslim Edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. No: 26 22800 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 12.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

– İstekli firma dağıtıcı ise;
1. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Uygunluk İzin Belgesi,
2. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(KYS),
3. Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Satış İzin Belgesi istekli tarafından ibraz edilecektir
- İstekli firma yetkili satıcı ise;
1. Dağıtıcı firma tarafından istekli firmaya verilmiş geçerliliği devam eden yetkili satıcı belgesi,
2. Dağıtıcı firmanın bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından dağıtıcıya verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Uygunluk İzin Belgesi,
3. Bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilmiş geçerliliği devam eden Yetkili Satıcı firmanın kendisine ait Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(KYS),
4. Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından dağıtıcıya verilmiş geçerliliği devam eden Kömür Satış İzin Belgesi istekli tarafından ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Yukarı Zaferiye Mah. Hastane Cad. No:26 22800 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR