FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861541
Şehir : Ordu / Fatsa
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/445971
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
460 ton (70mm-150mm ebatlarında) kömür (kaloriferlik) alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Teknik Şartname ekinde bulunan Fatsa İlçesi İlkokul, Ortaokul ve Anaokulları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Bürosu M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Konağı, C. Blok Kat:2 52400 Fatsa/ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL EĞİTİM OKULLARININ KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR ALIMI


FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM OKULLARININ KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/445971

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.Kemal Pasa Mah. Hükümet binasi, C Blok, Kat: 3 52400 FATSA/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4524231151 - 4524234678

c) Elektronik Posta Adresi

:

fatsa52@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

460 ton (70mm-150mm ebatlarında) kömür (kaloriferlik) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Teknik Şartname ekinde bulunan Fatsa İlçesi İlkokul, Ortaokul ve Anaokulları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde işe başlanıp, 30 gün içinde teknik şartnamede belirtilen okulların depolarına mesai saatleri içinde (08.30-16.30. saatleri arasında) malın teslimi yapılarak depolara istiflenecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Bürosu M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Konağı, C. Blok Kat:2 52400 Fatsa/ORDU

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/14 sayılı Genelgesi gereği katı yakıt ihalesine ithalatçılar, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)ile katılabilirler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Destek Hizmetleri Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Bürosu M. Kemal Paşa Mah. Hükümet Konağı, C. Blok Kat:2 52400 Fatsa/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR