VAN İLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kömür, odun ve fındık kabuğu satın alınacaktır

VAN İLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047271
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 06.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/427457
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
205 TON KÖMÜR + 30 TON FINDIK KABUĞU + 4 TON ODUN Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı -İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı İPEKYOLU/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR, ODUN VE FINDIK KABUĞU SATIN ALINACAKTIR

VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI

VAN İLİ İLÇE KAYMAKAMLIK LOJMANLARINA KALORİFERLİK KÖMÜR, ODUN VE FINDIK KABUĞU MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/427457

1-İdarenin
a) Adresi : İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı İPEKYOLU VAN İPEKYOLU/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322120028 - 4322144112
c) Elektronik Posta Adresi : van@vanyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 205 TON KÖMÜR + 30 TON FINDIK KABUĞU + 4 TON ODUN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : VAN VE İLÇELER (Gürpınar, Bahçesaray, Saray, Çatak, Gevaş, Tuşba, Muradiye, Özalp, İpekyolu ve Çaldıran)
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür. Yüklenici malları, İdarenin belirli miktarlarda olmak üzere vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç iki gün içinde veya 48 saat zarfında İdarenin 11.1. maddede belirtilen adresteki binalarının depolarına boşaltacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı -İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı İPEKYOLU/VAN
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
KÖMÜR İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERDEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ GENELGESİ (2010/14) GEREĞİNCE; İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN, ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN, DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN, SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİNİN " MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ" GEREĞİ, ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ İHALE AŞAMASINDA, YÜKLENİCİLERİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ ve KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ GEREĞİNCE KÖMÜR ANALİZ RAPORLARI MUAYENE AŞAMASINDA SUNULACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HERTÜRLÜ KÖMÜR MAL ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı -İpekyolu üzeri Eski İl Özel İdaresi Hizmet Binası A Kampüsü Adalet Sarayı Yanı İPEKYOLU/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR