ONİKİŞUBAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kömür dağıtım hizmeti alınacaktır

ONİKİŞUBAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981973
Şehir : Kahramanmaraş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/182841
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Vakıf sınırları içinde bulunan mahallelerde ikamet eden ve muhtaçlığı idarece tespit edilecek olan toplam 16000 aileye 1000'er kg. kömürün ikamet adreslerinde teslim edilmesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mahallesi Batı Çeveyolu Bulvarı No:17/A (Toprak Mahsulleri Ofisi Bitişiği-Piazza AVM Karşısı) Onikişubat/Kahramanmaraş
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR DAĞITIMI HİZMET ALIMI

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçe Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Dağıtımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/182841

1-İdarenin

a) Adresi : Şazibet Mahallesi Batıçevre Yolu Bulvarı No 17/A 46100 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3442352968 - 3442317686
c) Elektronik Posta Adresi : onikisubatsydv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Vakıf sınırları içinde bulunan mahallelerde ikamet eden ve muhtaçlığı idarece tespit edilecek olan toplam 16000 aileye 1000'er kg. kömürün ikamet adreslerinde teslim edilmesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Tüm Mahalleler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mahallesi Batı Çeveyolu Bulvarı No:17/A (Toprak Mahsulleri Ofisi Bitişiği-Piazza AVM Karşısı) Onikişubat/Kahramanmaraş
b) Tarihi ve saati : 13.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan (C1, C2, C3, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1, R2) yetki belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu olup taşıma yetki belgelerini teklifleriyle birlikte teklif zarfı içinde idareye sunmaları gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmamaktadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Karayolu ile yapılan her türlü kömür indirme ve istifleme, kömür taşıma, kömür dağıtm işinin yanı sıra malzeme nakli içeren her türlü nakliye işleri benzer iş kapsamındadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Onikişubat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şazibey Mahallesi Batı Çeveyolu Bulvarı No:17/A (Toprak Mahsulleri Ofisi Bitişiği-Piazza AVM Karşısı) Onikişubat/Kahramanmaraş adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Onikişubat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR