ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kömür alınacaktır

ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994562
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : TERAKKİ MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

HALKIN SESİ 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
PUSULA 13.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/225748
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200.000 KG KÖMÜR (ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 6.200 KCAL/KG) SATIN ALINACAKTIR. TESLİM YERİ VE MİKTARLARI İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TESLİM EDİLECEĞİ YERLER VE MİKTARLARI EK-A’DA BELİRTİLMİŞTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TERAKKİ MAH. VATAN CAD. NO:68 MERKEZ / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ZONGULDAK) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KÖMÜR (ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/225748

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ZONGULDAK) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

Il Jandarma Komutanligi Terakki Mahallesi, Vatan Cad. No 68 Zonguldak 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3722578012 - 3722571901

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KÖMÜR (ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 6200 KCAL/KG)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

200.000 KG KÖMÜR (ISINMA AMAÇLI, TİP-1, EN AZ 6.200 KCAL/KG) SATIN ALINACAKTIR. TESLİM YERİ VE MİKTARLARI İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TESLİM EDİLECEĞİ YERLER VE MİKTARLARI EK-A’DA BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı) Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip (tescil ve vizeye tabi sözleşmeler için tescilin yükleniciye tebliğ edildiği günden itibaren, tescil ve vizeye tabi olmayan sözleşmeler içinse yükleniciye mal teslimine başlanması için ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin taraflarca imzası ve bu şartnamede belirtildi ise noter tarafından tescil edildiği tarihi takip eden günden itibaren) mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. Mal Teslimi; İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Satın alınacak ikmal maddeleri yüklenici tarafından birim ambalajların sayısı tespit edilebilecek (sayılabilecek) şekilde istif edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.05.2019 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TERAKKİ MAH. VATAN CAD. NO:68 MERKEZ / ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Resmi Gazetede yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen Kontrol Belgesi veya Uygunluk İzin Belgesi ile birlikte Satış İzin Belgesi teklif zarfı ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Bu kapsamda istekliler;
1. İthalatçı ise;
a. İthalatçı Kayıt Belgesi,
b. Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi,
c. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi,
2. Üretici/imalatçı ise;
a. Kömürün çıkarıldığı ilin Valiliğinden alınan uygunluk belgesi,
b. Katı Yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi,
3.Satıcı ise;
a. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi veya satış izin belgesi,
b. Teklif edilen kömür ithal ise Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi, teklif edilen, kömür yerli ise kömürün çıkarıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi,
İhale Komisyon Başkanlığına teklif ile birlikte verilecektir.
Ayrıca her durum (İthalatçı/üretici/imalatçı/satıcı) için teklif edilen kömür ithal kömür ise Kömürün yurda girişinin yapıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi, teklif edilen, kömür yerli ise kömürün çıkarıldığı ilin valiliğinden alınan uygunluk belgesi İhale Komisyon Başkanlığına teklif ile birlikte verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR