AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Kömür alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860202
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE 3 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KADINANA 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/440547
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10-18 KÖMÜR ALIMI : 100 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DÖRTYOL MAH.KÜÇÜKÇOBANLI YOLU KÜME EVLERİ NO:1 AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖMÜR ALIMI

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/440547
1-İdarenin
a) Adresi : Dörtyol Mah. Küçükçobanlı Yolu Küme Evleri No:1 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722137910 - 2722173209
c) Elektronik Posta Adresi : destek03@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10-18 KÖMÜR ALIMI : 100 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İDAREMİZ VE ÇAY, EMİRDAĞ, SANDIKLI, DİNAR BAKIMEVLERİMİZE
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP (İZLEYEN) 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERSİNDE

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DÖRTYOL MAH.KÜÇÜKÇOBANLI YOLU KÜME EVLERİ NO:1 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Katı yakıt satıcısı belgesi.İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı / üretici / satıcı katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı belgesi ( ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı ), üreticiler için uygunluk izin belgesi ( üretici tarafından fotokopisi onaylı ) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ( satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.Bu evraklardan kendisine uygun olanı ihale dosyasında istekliler sunacaklardır.İhaleyi kazanan ithalatçı /üretici/satıcı, katı yakıta ilişkin (uygunluk belgesi / uygunluk izin belgesi, miktar vb. ) bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÖRTYOL MAH.KÜÇÜKÇOBANLI YOLU KÜME EVLERİ NO:1 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÖRTYOL MAH.KÜÇÜKÇOBANLI YOLU KÜME EVLERİ NO:1 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR