ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alımı yapılacaktır

ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873576
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANADOLU 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/495922
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kömür Fındık Büyüklüğünde (10-18 mm) 40 TON Kömür Ceviz Büyüklüğünde (60-110mm) 32 TON Kömür Portakal Büyüklüğünde (70- 100mm) 10 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ( Toplantı Odası ) Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:61 Balgat- Çankaya /Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Ankara Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şefliklerde kullanılmak üzere Kömür Alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/495922

1-İdarenin

a) Adresi

:

Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61 Balgat ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122964500 - 3122964705

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankaraisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kömür Fındık Büyüklüğünde (10-18 mm) 40 TON Kömür Ceviz Büyüklüğünde (60-110mm) 32 TON Kömür Portakal Büyüklüğünde (70- 100mm) 10 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.Kömür Fındık Büyüklüğünde (10-18 mm) 40 TON - Bala Orman İşletme Şefliği İdari Binası Bala/Ankara 2. Kömür Portakal Büyüklüğünde (70- 100mm) 10 TON - Şereflikoçkisar Ağaçlandırma Toprak Muhafaza Şefliği İdari Binası Şereflikoçhisar/Ankara 3. Kömür Ceviz Büyüklüğünde (60-110mm) 32 TON - Teslim edilecek Yerler: Beynam Köyü Gözetlemesi Kulesi (Bala/ Beynam Köyü Mevkii) 2 Ton, Atatürk Orman Çiftliği Şantiyesi 6 Ton (Gazi Mahallesi Mevkii), Çubuk Karagöl Orman Deposu (Çubuk-Kışlacık Köyü) 6 Ton, İkiztepe Gözetleme Kulesi (Elmadağ-Hisar Köyü Mevkii) 3 Ton , Kızılcaköy (Doğantepe Mevkii) Yangın Ekibi 3 Ton, Doğantepe (Doğan Tepe Mevkii) Gözetleme Kulesi 3 Ton, İmrahor Yangın Ekibi (Mühye Mahallesi Mevkii) 3 Ton, Kurtboğazı Yangın Ekibi Şantiyesi (Kurtboğazı Barajı/ Kazan Mevkii) 3 Ton, İlyakut Yangın Ekibi (İlyakut Fidanlığı Mevkii) 3 Ton

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ( Toplantı Odası ) Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:61 Balgat- Çankaya /Ankara

b) Tarihi ve saati

:

17.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- "Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi" tebliğ çerçevesinde Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi.
2- Katı Yakıt Satıcı Belgesi (Satış İzin Belgesi)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ( Muhasebe Servisi ) Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:61 Balgat- Çankaya /Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ( Muhasebe Servisi Odası ) Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:61 Balgat- Çankaya /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR