SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alımı yapılacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823601
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/300680
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 3200-3400 kcal/kg.) 20.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 4400-4600 kcal/kg.) 20.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 5400-5600 kcal/kg.) Toplam=55.000 Ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Bursa Karayolu üzeri 4.Km. Susurluk/ BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

55.000 TON LİNYİT KÖMÜRÜ TEMİNİ
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/300680

1-İdarenin
a) Adresi : BURSA KARAYOLU ÜZERI 4. KM - 10600 - SUSURLUK/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2668651940 (4 Hat) - 2668652604-05
c) Elektronik Posta Adresi : susurlukseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 3200-3400 kcal/kg.) 20.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 4400-4600 kcal/kg.) 20.000 Ton Linyit Kömürü ( 10-18 mm 5400-5600 kcal/kg.) Toplam=55.000 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Susurluk Şeker Fabrikası stok sahasında, araç üzerinde
c) Teslim tarihi : Malın teslimi aşağıda belirtilen termin programlarına göre yapılacaktır. 3200-3400 kcal/kg 10-18 mm : 1-15 Ağustos: 1500 ton / 15-30 Ağustos: 2500 ton / 1-15 Eylül: 2000 ton / 15-30 Eylül: 2000 ton / 1-15 Ekim: 2000 ton / 15-30 Ekim: 1500 ton / 1-15 Kasım: 1500 ton / 15-30 Kasım: 1000 ton / 1-15 Aralık: 1000 ton 4400-4600 kcal/kg 10-18 mm : 1-15 Ağustos: 3000 ton / 15-30 Ağustos: 3500 ton / 1-15 Eylül: 2500 ton / 15-30 Eylül: 2000 ton / 1-15 Ekim: 2500 ton / 15-30 Ekim: 2000 ton / 1-15 Kasım: 2000 ton / 15-30 Kasım: 1500 ton / 1-15 Aralık: 1000 ton 5400-5600 kcal/kg 10-18 mm : 1-15 Ağustos: 3000 ton / 15-30 Ağustos: 3500 ton / 1-15 Eylül: 2500 ton / 15-30 Eylül: 2000 ton / 1-15 Ekim: 2500 ton / 15-30 Ekim: 2000 ton / 1-15 Kasım: 2000 ton / 15-30 Kasım: 1500 ton / 1-15 Aralık: 1000 ton

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Bursa Karayolu üzeri 4.Km. Susurluk/ BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 17.07.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:
a)İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme veya protokolü
b)Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.
İstekliler;
-teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini,
-kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini,
-İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)” göre beyan edilen il sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir.Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhale dokümanı ekinde verilen "Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosu" isteklilerce teklif edilen kömür esas alınarak doldurulacak ve teklif ile birlikte sunulacaktır.
2-İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa ; stok sahasının kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi , stok sahası olarak kömür işletmesi veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir. İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kok,Linyit Kömürü ve maden kömürü satışı.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif maliyet etkinliği esasına göre belirlenecektir. İhale dokümanına göre geçerli olan teklifler İdari Şartname Madde 2.1.c de belirtilen kömür türlerine göre gruplandırılacak ve her grup için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılacaktır.Herbir teklif için :Teklif Fiyatı (TL/Ton) /Teklif Edilen Baz Kalori (kcal/kg) Formülü uygulanmak suretiyle "birim kalori başına kalori maliyeti TL/1.000 kcal " bulunacaktır.Her bir kömür türü için en düşük birim kalori başına maliyeti sağlayan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilecektir.- Kömürlerin gruplandırılmasında, ihale konusu kömür türleri için Teknik Şartname Eki İhtiyaç Listesinde istenen tane büyüklüğü ve kalori değerlerinde, isteklinin teklif mektubundaki beyanı ile tutarlılık aranacaktır.
- Baz fiyat, idarenin stok sahasında fabrika teslim fiyatı TL /Ton olarak alınacaktır.
- Baz kalori değeri, istekli tarafından, kendi kömürünü ifade eden toleranssız tek değer olarak verilecektir. Baz kalorinin toleranslı verilmesi halinde ve baz kalori için herhangi bir değer olmaması halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.Birim kalori başına enerji maliyet değeri : %100.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR