ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür alımı yapılacaktır

ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637420
Şehir : Hatay / Arsuz
Yayınlandığı Gazeteler

GÖRÜNTÜ 18.07.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/328945
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
77 TON PORTAKAL KÖMÜRÜ 3 TON FINDIK TİPİ TAŞ KÖMÜRÜ 44 TON GÜRGEN ODUNU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gözcüler Mah. Hasan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

44 TON TUTUŞTURMALIK GÜRGEN ODUN, 77 TON PORTAKAL KÖMÜR İLE 3 TON FINDIK KÖMÜR ALIMI İŞİ
ARSUZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK44 TON TUTUŞTURMALIK GÜRGEN ODUN, 77 TON PORTAKAL KÖMÜR İLE 3 TON FINDIK KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/328945

1-İdarenin
a) Adresi :
Gözcüler Mah. Hasan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz/HATAY ARSUZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3266433806 - 3266433809
c) Elektronik Posta Adresi : arsuz31@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
77 TON PORTAKAL KÖMÜRÜ 3 TON FINDIK TİPİ TAŞ KÖMÜRÜ 44 TON GÜRGEN ODUNU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ARPADERESİ İLK VE ORTAOKULU KARAAĞAÇ ANAOKULU HELVELI İLK VE ORTAOKULU HAYMASEKİ YENİMAHALLE İLKOKULU PİRİNÇLİK İLK VE ORTAOKULU AKÇALI NACİ UYAR İLKOKULU AVCILARSUYU İLKOKULU NERGİZLİK İLKOKULU NERGİZLİK ORTAOKULU MADENLİ İLKOKULU MADENLİ ORTAOKULU TÜLEK İLKOKULU HÜYÜK İLKOKULU AŞAĞI KEPİRCE İLKOKULU KONACIK ORTAOKULU KONACIK KIŞLAÇAYI İLKOKULU BEYKÖY İLKOKULU AVCILARSUYU DEĞİRMENDERE İLKOKULU IŞIKLI GÜLDANE ATAÇ İLKOKULU DEREKUYU ORTAOKULU ÜÇGÜLLÜK ORTAOKULU YUKARIKEPİRCE İLKOKULU ÜÇGÜLLÜK GÜLCİHAN İLKOKULU KURTBAĞI İLKOKULU KOZAKLI İLKOKULU
c) Teslim tarihleri : Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün vereceği Termin Programına Göre

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gözcüler Mah. Hasan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
b) Tarihi ve saati : 27.07.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi.

-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi.

-Dağıtıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.
-Satıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
-İthalatçılar için İthalatçı Kayıt Belgesi.
-Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi.
-Dağıtıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.
-Satıcılar için Herhangi Bir İlde Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP ve Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gözcüler Mah. Hasan Ali Yücel Cad. No5 Arsuz / HATAY (Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Şubesi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR