BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Klor mal alımı yapılacaktır

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093029
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BÜYÜKCAMİ MAH. / KARACASU
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY GÜNDEM 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/624033
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18.000 kg. Klor (Gaz Klor) Alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
B.Cami Mah. İ.Baysal Cad. No:99 Merkez/BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KLOR MAL ALIMI

BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Klor alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/624033

1-İdarenin

a) Adresi

:

BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. 99 14000 MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

4442658 - 3742122265

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@bolu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18.000 kg. Klor (Gaz Klor) Alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bolu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra başlar ve 31.12.2020 tarihine kadar idarenin ihtiyacı/ talebi doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

B.Cami Mah. İ.Baysal Cad. No:99 Merkez/BOLU

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak firmalar ürettikleri klorun teknik özelliklerini belirten dokümanları (ürün güvenlik bilgi formunu) ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar içme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan belge kapsamlı ilgili Türk Standardı olan TS EN 937 "İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Kimyasal Maddeler- Klor" belgesini ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar TS 13629 "İş Yerleri- Sınai ve Tıbbi Gazların Dolumunu, Satışını ve Servisini Yapan Yerler İçin Kurallar" ve/ veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca verilen "Basınçlı Gaz Tüpleri Peryodik Muayene, Deney ve Bakım Yeterlilik Belgesi" ve / veya "Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi" belgelerinden en az birini ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak firmalar mayi klorun Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olduğunu belgeleyeceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak firmalar ürettikleri klorun teknik özelliklerini belirten dokümanları (ürün güvenlik bilgi formunu) ihale dosyasıyla birlikte vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediye Başkanlığı İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR