EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Klima satın alınacaktır

EÜAŞ 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/158218
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Adet 48.000 BTU/h Salon Tipi Klima, 3 Adet 18.000 BTU/h Duvar Tipi Klima, 3 Adet 12.000 BTU/h Duvar Tipi Klima, 5 Adet 9.000 BTU/h Duvar Tipi Klima
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu ÇAN/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

18 MART ÇAN TERMİK SANTRALININ İHTİYACI OLAN 16 ADET KLİMANIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DAHİLİNDE TEMİNİ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA TESLİMİ İŞİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

18 Mart Çan Termik Santralının ihtiyacı olan 16 adet klimanın teknik şartname esasları dahilinde temini ve İşletme Müdürlüğü ambarına teslimi işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/158218
1-İdarenin
a) Adı :
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.
b) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE ÇAN/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2864353370 - 2864353375
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :
18 Mart Çan Termik Santralının ihtiyacı olan 16 adet klimanın teknik şartname esasları dahilinde temini ve İşletme Müdürlüğü ambarına teslimi işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet 48.000 BTU/h Salon Tipi Klima, 3 Adet 18.000 BTU/h Duvar Tipi Klima, 3 Adet 12.000 BTU/h Duvar Tipi Klima, 5 Adet 9.000 BTU/h Duvar Tipi Klima
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih aynı zamanda işe başlama tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :
30.03.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu ÇAN/ÇANAKKALE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilecek klimaların imzalı kaşeli katalogları verilecek olup hangi klima teklif edildiği katalogda açıkça işaretlenecektir. Firmalar teklif ettikleri klimalarla ilgili Türkçe/İngilizce teknik kataloğunu teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Bu kataloglar teklif edilen ürünlerle ilgili ayrıntılı teknik özellikleri içermelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR