KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Klima santral filtre alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767696
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/112182
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Klima Santral Filtre Alımı (9 kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 Selçuklu- KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KLİMA SANTRAL FİLTRE ALIMI

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Klima Santral Filtre Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/112182

1-İdarenin
a) Adresi : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215536-2510 - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Klima Santral Filtre Alımı (9 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konya Numune Hastanesi Ayniyat Birimi Biyomedikal Tüketim Depo Birimine
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanılacak olup, 30 (otuz) gün içinde gerekli tüm kurulum ve montaj işlemleri tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 Selçuklu- KONYA
b) Tarihi ve saati : 29.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde(Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere teklif verecek isteklilerin "tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi" nin bulunması ve bu belgeyi ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar hastanemizBiyomedikal Tüketim Deposuna teslim edilecektir. Katalog üzerinde değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz Biyomedikal Tüketim Deposu tarafından numune istenecektir. Faks ile bildirime müteakip 3(üç) iş günü içinde numunesi teslim edilmeyen kısımlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Teklif Veren İstekliler; Teknik şartnamelerde istenen sertifika, belge, katolog, taahhütname ve malzemelerin teknik verilere uygunluğu ile ilgili evrakları ihale dosyasında veya numune değerlendirme aşamasında idareye sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR