ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Klima filtreleri, klima sistemi kayışları, perde ve kumaş alınacaktır

ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130038
Şehir : Ankara / Çubuk
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70055
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
17Kalem Klima Filtreleri, 23Kalem Klima Sistemi Kayışları, 1Kalem Yağ Tutucu Filtre, 6Kalem Ameliyat Bohçası, 4Kalem Muhtelif Perde ve Kumaşı Mal Alımı, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
KLİMA FİLTRELERİ (HEPA-V-TORBA-KASET-FANCOİL FİLTRE, İPEK TÜL) , KLİMA SİSTEMİ KAYIŞLARI, YAĞ TUTUCU FİLTRE, AMELİYAT BOHÇASI (ÖRTÜ, KOMPRES, MAYO TORBASI, HAVLU VE BOKS GÖMLEĞİ) İLE MUHTELİF PERDE VE KUMAŞI MAL ALIMI

Klima Filtreleri (Hepa-V-Torba-Kaset-Fancoil Filtre, İpek Tül) , Klima Sistemi Kayışları, Yağ Tutucu Filtre, Ameliyat Bohçası (Örtü, Kompres, Mayo Torbası, Havlu ve Boks Gömleği) ile Muhtelif Perde ve Kumaşı Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/70055
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 837 8110 - 0312 838 2151
c) Elektronik Posta Adresi : cubuksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Kalem Klima Filtreleri, 23 Kalem Klima Sistemi Kayışları, 1 Kalem Yağ Tutucu Filtre, 6 Kalem Ameliyat Bohçası, 4 Kalem Muhtelif Perde ve Kumaşı Mal Alımı,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu ve Biyomedikal Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşme süreçleri 1.Kısım, 2. Kısım, 3.Kısım, 4.Kısım ve 5. Kısım olarak ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir. 1.Kısım; Klima Filtreleri (Hepa Filtre, V Filtre, Torba Filtre, Kaset Filtre, Fancoil Filtre, İpek Tül) Mal Alımı ; Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. 15.05.2020 tarihine kadar mal/malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir. Ayrıca sipariş yazılmayacaktır. 29.05.2020 tarihine kadar demotaj-montaj işlemleri tamamlanacaktır. 30.06.2020 tarihine kadar Validasyon iş/işlemleri tamamlanacaktır. 1.Kısım ihale süreci 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir. 2.Kısım; Klima Sistemi Kayışları Mal Alımı, 3.Kısım; Yağ Tutucu Filtreleri Mal Alımı, 4.Kısım; Ameliyat Bohçası (Örtü, Kompres, Mayo Torbası, Havlu ve Boks Gömleği) Mal Alımı ve 5.Kısım; Muhtelif Perde ve Perde Kumaşı Mal Alımı; Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır. Ayrıca sipariş yazısı yazılmayacaktır. Sözleşmenin imzalanması sonrası 30 (Otuz) gün içerisinde malzemelerin tamamı tek seferde teslim edilecektir. 2.Kısım, 3.Kısım, 4.Kısım, ve 5.Kısım ihale süreci 30.06.2020 tarihini geçmeyecektir. Başhekimliğimiz yüklenicilerin teslim edeceği mal/malzemeler ile ilgili olarak; teslim programın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 03.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Numune-Kataloğ Teslim ve Barkod Bildirimi Tutanağı
2. Yerli Malı Beyanı Belgesi (İstekli firma Yerli Malı Teklif Edecek ise)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısım İçin; Numune veya Kataloğ veya Broşür Teslim Edilebilecektir.
2. Kısım İçin; Numune veya Kataloğ veya Broşür Teslim Edilebilecektir.
3. Kısım İçin; Numune veya Kataloğ veya Broşür Teslim Edilebilecektir.
4. Kısım İçin; Numune Teslim Edilecektir.
5. Kısım İçin; Numune Teslim Edilecektir.
Teklif edilen ürünler için ihale saatine kadar en az bir numune hastanemiz Ayniyat tüketim deposuna veya biyomedikal tüketim deposuna numune teslim formu ile orijinal ambalajında, üzerinde ihale sıra no, firma adı, markası, okunaklı silinmeyecek şekilde belirtilerek teslim edilecektir.
Ürünler için ihale dosyasına Katalog veya broşür konulacak ise ürünlerin sayfa no ları ve yerleri önceden ihale numarasına göre belirtilecektir. Katalog teslim ederek ihaleye katılım sağlayan ve en avantajlı teklif sahibi olan istekli firmadan numune istenilebilecek ve istek sonrası gelen numuneye göre değerlendirme yapılabilinecektir. İdarece istek üzerine en geç üç iş günü içerisinde numunesini teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan numune değerlendirme çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler için iade süreci aşağıda açıklanmıştır.
İhale sonucunda idaremize teslim edilen numuneye ait teklifi "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif" olarak değerlendirilmeyen ve ihale süreci tamamlandığında numune konusu kalemle/kalemlerle ilgili olarak sözleşme düzenlenmeyen malzemelerin numuneleri, bahsi geçen kalemle ilgili "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" istekliyle sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numune sahibi firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (On) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmaların ilgili kaleme/kalemlere ait numuneleri sözleşme süresi tamamlanana kadar idaremizde muhafaza edilecektir. Sözleşme süresi tamamlanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde numuneler firma yetkilisine teslim edilecektir. Söz konusu 10 (on) günlük süre sonrasında yapılacak numune iade istemi başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecek ve numuneler en geç üç iş günü içerisinde teslim edilecektir. Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında kataloğu/numunesi olmayan, tekrar istenilmesine rağmen numunesi gelmeyen veya numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır. Numuneler için bedel ödenmeyecektir.
Numune Teslim ve Barkod Bildirim Tutanağı teslim edilen tüm malzemeler için eksiksiz olarak doldurulacaktır. İlgili depoya malzeme teslim edilecektir. Bu formun bir nüshası imzalı şekilde ihale dosyasına konulacaktır.
İstekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu teklif vererek kabul ve taahhüt etmektedirler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR