İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNET

Kıyafet alınacaktır

İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YÖNET

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909629
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / BUCA
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/609178
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KIYAFET ALIMI 27 KALEM ( 4 KISIM ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO: 27/95 BUCA / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIYAFET ALIMI 27 KALEM
DOĞUMEVİ HASTANESİ -BUCA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIYAFET ALIMI 27 KALEM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/609178

1-İdarenin
a) Adresi : İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ ATATÜRK MAHALLESI HOCA AHMET YESEVI CAD. 27/95 35160 BUCA BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324540101 - 2324540102
c) Elektronik Posta Adresi : bucadogum@ism.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KIYAFET ALIMI 27 KALEM ( 4 KISIM )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO:27/95 BUCA İZMİR
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME KONUSU MALZEMELER İDARENİN SİPARİŞ FAKSINI MÜTEAKİP 45 GÜN İÇERİSİNDE TEK PARTİDE TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİMAT MESAİ GÜNLERİ 09.00 - 15.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. YÜKLENİCİ TESLİMATI KARGOYLA YAPMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU MALZEMELER, TESLİM TESLİM KOMİSYONU VE İLGİLİ MALIN KOMPETAN ÜYESİNİN TUTACAĞI TUTANAKLA MALIN TAM VE SAĞLAM OLARAK ALINDIĞINA DAİR TUTACAKLARI TUTANAKLA TESLİM ALINMIŞ OLACAKTIR. KARGO TESLİMİ ALINDIKTAN SONRA MALZEMELERDE OLAN HER HERHANGİ BİR ZARAR VE ZARARLARDAN YÜKLENİCİ SORUMLU OLACAKTIR. KARGO TESLİMLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMAYAN , TAM VE SAĞLAM OLMAYAN MALZEMELER HAKKINDA FİRMAYA BİLGİ VERİLECEK VE FİRMA MALZEMELERİNİ GERİ ALARAK 3 GÜN İÇİNDE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN MALZEMELERİ , TAM VE SAĞLAM OLARAK TESLİM EDECEKTİR. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ MAL ALIMI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE YÖNETMELİK DOĞRULTUSUNDA İDARENİN BELİRLEDİĞİ MUAYENE KABUL KOMİSYONUNCA YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO: 27/95 BUCA / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLDUĞUNU BELİRTEN ''TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ'' BAŞLIĞI ALTINDA İSTEKLİNİN ANTETLİ KAĞIDINA YAZILMIŞ VE FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ BELGEYİ TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR. AYRICA ÜRÜNLERİN NUMUNELERİNİ, TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE KOMİSYONUNA TUTANAKLA TESLİM EDECEKLERDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOKÜMAN SATIŞ BEDELİ İDAREMİZİN HALKBANKASI İZMİR ŞUBESİ İBAN NO: TR49 0001 2009 4300 0005 0000 44 NOLU HESABINA YATIRILDIĞINA İLİŞKİN DEKONT İLE BİRLİKTE HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO: 27/95 BUCA İZMİR ADRESİNDEKİ BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ SATINALMA BİRİMİNDEN İHALE DOKÜMANI ALINABİLİR. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ NO:27/95 BUCA / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR