GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kitap alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00751830
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİANTEP OLUŞUM 13.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/62412
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 OKULA 20 KÜTÜPHANE SODES PROJESİ KAPSAMINDA 10.000 ADET KİTAP ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI İÇİ 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

20 OKULA 20 KÜTÜPHANE SODES PROJESİ KİTAP ALIMI

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


20 OKULA 20 KÜTÜPHANE SODES PROJESİ KİTAP ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/62412
1-İdarenin
a) Adresi : ALLEBEN MAHALLESİ KEMAL KÖKER CADDESİ 100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI İÇİ ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422305969 - 3422328481
c) Elektronik Posta Adresi : iktm27@kulturturizm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 OKULA 20 KÜTÜPHANE SODES PROJESİ KAPSAMINDA 10.000 ADET KİTAP ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : GAZİANTEP TEKNİK ŞARTNAME EKİ OKUL ADRESLERİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP 45 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMATLAR BİTİRİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI İÇİ 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 20.02.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İİhaleye katılacak isteklilerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca faaliyet alanı belirlemeye yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen sertifika olması ve bu sertifikanın aslının veya noter onaylı bir suretinin ihale dosyası içerinde sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İhaleye katılacak isteklilerde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca verilen faaliyet alanı belirlemeye yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen sertifika olması ve bu sertifikanın aslının veya noter onaylı bir suretinin ihale dosyası içerinde sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI İÇİ ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI İÇİ 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR