SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kit karşılığı tıbbi cihaz satın alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874373
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ARENA 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/464335
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım : 880 Adet Antibiyotik Duyarlılık Testi, 12.000 Adet Löwenstein-Jensen Besiyeri, 18.000 Adet Üreme Kontrollü Sistem, 1.000 Adet Tiplendirme 2. Kısım : 12.000 Test Dekontaminasyon Homojenizasyon Kiti 3. Kısım : 20.000 Test ARB Boya Seti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No:232 A Blok 1. Kat İlkadım / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI KİT KARŞILIĞI CİHAZ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tüberküloz Laboratuvarı Kit Karşılığı Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/464335
1-İdarenin
a) Adresi : Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507
c) Elektronik Posta Adresi : samsun.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım : 880 Adet Antibiyotik Duyarlılık Testi, 12.000 Adet Löwenstein-Jensen Besiyeri, 18.000 Adet Üreme Kontrollü Sistem, 1.000 Adet Tiplendirme 2. Kısım : 12.000 Test Dekontaminasyon Homojenizasyon Kiti 3. Kısım : 20.000 Test ARB Boya Seti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü / Halk Sağlığı Laboratuvarı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Halk Sağlığı Laboratuvarının talebi doğrultusunda 01.01.2019 - 31.12.2020 tarihleri arasında partiler halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No:232 A Blok 1. Kat İlkadım / SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 01.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye Katılacak Olan İsteklilerin Teklif Ettiği Cihaz (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Cihazlar) Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) Kayıt Olmak Zorundadır.
İstekliler; ihale tarihi itibariyle, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olmalıdır. İstekliler teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren barkod numarası çıktılarını kaşeli ve imzalı olarak ihale dosyasında sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) ise TİTUBB'a kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) tanımlayıcı numaralarını, imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmasının bayii olduğuna dair TITUBB tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunacaklardır.
İstekliler tarafından teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB' a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
İstekliler Onaylanmış imalatçı veya ithalatçı ve/veya Bayilik Belgesini Sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Alımı yapılacak tüm tıbbi malzeme ve cihazlar ile ilgili Türkçe doküman, tanıtım kataloğu marka ve model içeren belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR