ERCİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kit karşılığı idrar stribi ve elektronik turnike cihazı alınacaktır

ERCİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/386840
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM KİT KARŞILIĞI İDRAR STRİP OKUYUCU VE ÇİFT ÇIKIŞLI ELEKTRONİK TURNİKE CİHAZI ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM KİT KARŞIĞI İDRAR STRİBİ VE ELEKTRONİK TURNİKE CİHAZI ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ERCİŞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM KİT KARŞIĞI İDRAR STRİBİ VE OTOMATİK TURNİKE CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

: 2019/386840

1-İdarenin

a) Adresi : Kışla Mahallesi Çınarlı Caddesi Yeni Hastane Binası ERCİŞ/VAN 65400 ERCİŞ/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4323510952 - 4323518108
c) Elektronik Posta Adresi : vandhs4.salma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM KİT KARŞILIĞI İDRAR STRİP OKUYUCU VE ÇİFT ÇIKIŞLI ELEKTRONİK TURNİKE CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kit Karşılığı İdrar Strip Okuyucu Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimine teslim edilecek olup; Çift Çıkışlı Elektronik Turnike Cihazı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Ameliyathanesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Çift Çıkışlı Elektronik Turnike Cihazı için; Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür. Tıbbi Cihazların teknik şartnameye uygun olarak sözleşme imzalandıktan itibaren Hastanemizin siparişini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde, montajı yapılarak çalışır halde teslim ederek kurulumu gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1)- İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / UTS'ye (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacaktır.
2)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, TİTUBB barkot numarası, teklif edilen ürün SUT kapsamında ise ürüne vermiş olduğu UBB numarasını karşılayan SUT kodunu ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarasını teklif cetveline yazılacak veya bir liste halinde ihale dosyasında sunulacaktır. İnternet çıktıları istekli tarafından ihale kalem numarası belirtilmiş şekilde şeffaf dosyalara yerleştirilip imzalı ve kaşelenmiş olarak ihale yeterlilik dosyasında sunulacaktır.
3)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesinin ihale teklif dosyasıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
a.Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise "imalatçı olduğunu gösteren belgeler",
b.Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise "yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler",
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Çift Çıkışlı Elektronik Turnike Cihazına fiyatlandırma yapacak firmalar ;
1)-Teklif edilen cihazların teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal Türkçe veya Türkçe tercümeli kataloglar, fotoğraflar, broşürler vb. tanıtım materyalleri ihale dosyasında sunulacaktır.
2)-"Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında hazırlanacak dokümanda, teknik şartnamedeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri, broşür,katalog veya dökümanlarda şartname maddesi numara verilmek suretiyle işaretlenecektir.Bu belgede cevaplarda verilen bilgilerin,hangi dökümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir.Teknik şartnameye cevap belgeleri,firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.
3)-İhale komisyonu istediği takdirde gerekli gördüğü ihale kalemi için demostrasyon isteyebilir.
İhale Komisyonu, ihale tarih ve saatinden sonra demonstrasyona ilişkin bilgileri içeren yazıyı isteklilere EKAP üzerinden bildirecektir. Demonstrasyon; ihale komisyonunun belirteceği tarih ve saatte işin uzmanı teknik üyeler huzurunda yapılacaktır. Nihai karar, demonstrasyon değerlendirmesi neticesinde verilecektir. Demonstrasyon dan kaynaklanan tüm giderler istekliye aittir.
Kit Karşılığı İdrar Strip Okuyu'ya fiyatlandırma yapacak firmalar ;
1- Teklif edilen Cihaz/Cihazların tanıtıcı katalogları, broşürleri veya klavuzları verilecektir. Belgelerin yabancı dilde olması durumunda noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir. İhale Komisyonu gerek duyduğu takdirde firmaların tümünden veya birkaçından teklif ettikleri sistemler/Cihazlar için bir bütün olarak tüm alt sistemler,ekipmanlarla ilgili (talebi takiben 10 iş günü içerisinde) demonstrasyon/ kit ve sistem performans analizi yapmasını isteyebilecektir. Tüm demonstrasyon ve analiz masrafları yüklenici firmaya aittir.
2- Yüklenici tarafından kurulacak cihazlar, 10 yaşından büyük olmayacaktır. Cihazların yaşı, imalat tarihi ve seri numarası muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir. Ssözleşme süresi sonunda cihazlar 10 yaşını geçmeyecektir.
İstekliler kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogları ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtilecek ve bu bilgiler ve dokümanlar ihale dosyasında sunacaklardır.
3-Firmalar teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilmiş olan cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirten ve şartname maddelerine göre cevap veren şartnameye uygunluk belgelerini vereceklerdir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu doküman, prospektüs veya kataloglarda açıkça işaretlenmeli ve bu dokümanlar ihale dosyasında sunulmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR