HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01117912
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY SÖZ 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/3036
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kısım 24 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ MERKEZ LABORATUVAR 5 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvar 5 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/3036

1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Antakya/HATAY ANTAKYA/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262213317-14393-14307 - 3263455325
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvar 5 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım 24 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : HATAY MKU DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI
ç) Süresi/teslim tarihi : imzalanmasını müteakip İşe Başlanacak olup üçyüzaltmışbeş (365) gün boyunca peyderpey olarak teslimat yapılacak olup, idarenin siparişi üzerine en geç 10 (On) gün içinde mal teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalanma tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.02.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihaz kullanılacak yedek parça dahil her nevi teknik servis hizmeti için sözleşme süresince ücretsiz temin edilmek kaydıyla garantili olacaktır.
Eğitim esnasında demonstratif amaçlı testler çalışılacaktır. Bu süre zarfında tüketilecek her nevi kit ve sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz temin edilecektir.
Cihaz ile ilgili herhangi bir arıza görülmesi halinde firma arızanın kendisine yazılı veya sözlü olarak bildirildiği tarih ve saatten itibaren en geç 24 saat içinde arızayı giderecektir. Arıza bu süre zarfında giderilmediği takdirde 72 saat içinde arızalı cihaz arızası olmayan çalışır vaziyette bir cihaz ile değiştirilecektir.72 saat içinde yeni cihazın temin edilmemesi durumunda her geciken 1 (bir) gün için sözleşme bedelin %1’i (yüzde bir) kadar gecikme cezasını Hastamemiz döner sermaye saymanlığına ödeyecektir. Bu süre zarfında ilgili testlerin başka bir resmi veya özel bir kurumda çalıştırılmasından hasıl olacak bütün tetkik ücretlerinin tamamı ilgili firma tarafından ilgili hastane/merkeze ödenecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Teklif veren isteklilerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS)” kaydını gösteren firma tanımlayıcı nosu (istekli bayi ise TİTUBB'da kayıtlı bayi tanımlayıcı nosu) belgelendirilecektir.
2-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki malzemelerin “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS)” -UTS kaydını gösteren barkod numaraları belgelendirilecektir.
3-İstekliler tarafından sunulan ve “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB-UTS )” kaydı gerekmeyen malzemeler ile ilgili olarak üreticinin/ithalatçının malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak olup, bu beyan teklifle beraber sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, fotograf vb. tanıtım materyallerini teklif zarfları ile birlikte komisyona sunacaklardır. İhale komisyonu karar aşamasında demonstrasyon talep edebilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR