İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kit karşılığı cihaz satın alınacaktır

İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093545
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 01.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/598503
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Moleküler Tanı ve İdentifikasyon Sistemi -6 Aylık /1.328.395,27 Puan Otomatik ve Manuel Sistem İmmünohemotoloji (Kan Gruplama Cross-match v.d) - 6 Aylık / Toplam 104.740 Test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok no: 19-21 4. Kat Toplantı Salonu SULTANGAZİ/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-5

6 AYLIK OTOMATİK VE MANUEL SİSTEM İMMÜNOHEMOTOLOJİ CİHAZ KULLANIMI İLE MOLEKÜLER TANI VE İDENTİFİKASYON SİSTEMİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/598503
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -5 Satınalma Birimi uğur mumcu mahallesi 2114 sk no 19/21 SULTANGAZİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Moleküler Tanı ve İdentifikasyon Sistemi -6 Aylık /1.328.395,27 Puan Otomatik ve Manuel Sistem İmmünohemotoloji (Kan Gruplama Cross-match v.d) - 6 Aylık / Toplam 104.740 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Moleküler Tanı ve İdentifikasyon Sistemi Tesleri İçin : Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depolarına Otomatik ve Manuel Sistem İmmünohemotoloji (Kan Gruplama Cross-match v.d) Testleri İçin: Arnavutköy Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, ilgili depolarına
c) Teslim tarihi : 1-Cihazlar; idarenin yazılı taleplerinden itibaren 20 gün içerisinde idarenin gösterdiği yere ücretsiz olarak monte edilerek, kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış, işler vaziyette teslim edilecektir. Bu sırada kullanılan tüm malzeme (kit, sarf malzemesi ve teknik malzeme) yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. 2-Cihazlar teslim edildiğinde LBYS/HBYS entegrasyonları tamamlanmış olmalıdır. LBYS/HBYS entegrasyonları için yükleniciden ayrıca bir bedel istenmeyecektir. 3-Kitler/malzemeler ihtiyaca binaen, Sağlık Tesisinde sipariş vermeye yetkili personel tarafından imzalanmış yazılı talepler (Faks/mail/elden) yükleniciye ulaştırılacak, iletilen siparişler/talepler doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 7 (yedi) takvim günü içerisinde kitler/malzemeler peyderpey veya bir defada 30.06.2020 tarihine kadar teslim edilecektir. Ancak acil ihtiyaç olduğunda 48 saat içerisinde kit ve reaktifler teslim edilecektir. 4-Teslim alınan kitlerin tamamı bitene kadar kitlere ait cihaz/cihazlar Sağlık tesisinde bulunduracaktır. 5-Yüklenici kitlerin teslimi sırasında Moleküler Tanı ve İdentifikasyon Sistemi Testleri İçin fatura düzenlemeyecek olup, ay bittikten sonra her ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde LBYS ve/veya HBYS sistemleri üzerinden alınacak test sayısına göre fatura düzenlenecektir. Eğer mümkünse idareler tarafından yüklenicilere geçici TİF düzenlenebilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok no: 19-21 4. Kat Toplantı Salonu SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
  1. İsteklilerin TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemine(ÜTS) kayıtlı olması, alımı yapılacak cihazların/kitlerin TITUBB veya ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
  2. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin TİTUBB veya ÜTS’de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
  3. Teklif edilen cihazların/kitlerin TITUBB veya ÜTS kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.
  4. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/26 sayılı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri konulu Genelgesine istinaden yüklenici tarafından kurulacak cihaz, 10 yaşından büyük olmayacaktır ve sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı 10 yılı geçmeyecektir. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri, seri numaraları ile muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir.
  5. Teklif edilen kitlere ait TITUBB veya ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde sunulması
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunulacaktır. Katalog ve teknik doküman için belgelerin sunuluş şekli/şartı aranmayacaktır. Ayrıca teklif edilen cihazların/kitlerin/sistemlerin/testlerin teknik bilgilerini içeren tüm ürünlere ait katalog/prospektüs vb. teknik dokümanlar USB (Universal Serial Bus) bellek veya CD (Compaq Disk ), DVD (Digital Versatile Disc) vb. dijital ortam araçları ile ihale dosyasında sunulabilinecektir.
b-) DEMO: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden DEMO istenebilir. Demo esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve DEMO raporu düzenlenecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-) Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler, teklif ettikleri cihazlara/kitlere/malzemelere ait teknik şartnameye cevap vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok no: 19-21 3. Kat Satınalma Birimi SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR