NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kit karşılığı cihaz alımı yapılacaktır

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00972986
Şehir : Tekirdağ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 30.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/68573
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kit Karşılığı Cihaz Temini ( 9 Kalem 70.700 Test) olup ayrıntılar idari şartnamenin ekinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Değirmenaltı Mevkii Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Kat:4 Tekirdağ/Süleymanpaşa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ


Kit Karşılığı Cihaz Edinme (İmmünohematolojik Testler) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/68573

1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:1 Sağ. Uyg. ve Arş. Mrkz. Müdürlüğü 4.Kat Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ 59100 Değirmenaltı Mevki SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822507037 - 2822509953
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kit Karşılığı Cihaz Edinme (İmmünohematolojik Testler)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kit Karşılığı Cihaz Temini ( 9 Kalem 70.700 Test) olup ayrıntılar idari şartnamenin ekinde düzenlenmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Genel Ambar Deposu veya Laboratuvar Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir. Cihaz/Cihazlar sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi ay) içerisinde, kitler peyderpey teslim edilecek olup, ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi doğrultusunda ilk 5 (beş) iş gününde, diğer teslimatlar ise idarenin bildireceği ihtiyaç miktarına göre 3 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. 31.12.2020 tarihinde malzemenin tamamı teslim edilmiş olacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Değirmenaltı Mevkii Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Kat:4 Tekirdağ/Süleymanpaşa


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a)İsteklinin adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen istekli adına imalat yeterlik belgesi,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen İstekli adına Kapasite Raporu,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üreticisi olduğunu gösteren belge ve belgeler,
e) Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturar-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
f) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazlar ve kitlerin TİTUBB’nda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler,UBB barkod numaraları ile beraber.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhaleye katılacak isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belgeye tarih ve sayı verilerek yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecektir. Belgenin aslı isteklinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak idaremize verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, isteklinin teklifi reddedilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen Kit Karşılığı Cihazlar Edinme ve Laboratuvar Sarf Malzeme ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR