ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kışlık yakacak kömür alınacaktır

ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872849
Şehir : İstanbul / Çatalca
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SON SAAT 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/478031
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Binkılıç, Karacaköy ve Yalıköy Orman İşletme Şeflikleri için 20 ton portakal(Min 50 mm-max.100 mm ebatlarında) ve 25 ton fındık(Min.10mm-max.18mm ebatlarında) tipi kömür alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Vezir Ferhatpaşa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Caddesi No:9 Çatalca /İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018-2019 YILI ISINMADA KULLANILMAK ÜZERE 20 TON PORTAKAL VE 25 TON FINDIK TİPİ KIŞLIK YAKACAK KÖMÜR ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATALCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2018-2019 Yılı ısınmada kullanılmak üzere 20 Ton Portakal ve 25 Ton Fındık tipi Kışlık yakacak Kömür alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/478031

1-İdarenin
a) Adresi : Vezir Ferhatpasa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Caddesi No:9 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127891005 - 2127891252
c) Elektronik Posta Adresi : catalcaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Binkılıç, Karacaköy ve Yalıköy Orman İşletme Şeflikleri için 20 ton portakal(Min 50 mm-max.100 mm ebatlarında) ve 25 ton fındık(Min.10mm-max.18mm ebatlarında) tipi kömür alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 25 ton fındık tipi kömür Binkılıç Orman İşletme Şefliğine, 10 ton portakal tipi kömür Karacaköy Orman İşletme Şefliğine ve 10 ton portakal tipi kömür Yalıköy Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : 25 ton fındık tipi kömür Binkılıç Orman İşletme Şefliğine, 10 ton portakal tipi kömür Karacaköy Orman İşletme Şefliğine ve 10 ton portakal tipi kömür Yalıköy Orman İşletme Şefliğine teslim edilecektir. Kömürler, sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Vezir Ferhatpaşa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Caddesi No:9 Çatalca /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.10.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerce; satılması ve kullanılması düşünülen kömürler için “Satış İzin Belgesi”ni teklifleri kapsamında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler; taahhüt ettikleri kömürün en az, teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklerde olduğunu gösteren “ Kimyasal Analiz Raporu” nun aslını ya da noter onaylı örneğini teklifleri ekinde sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Vezir Ferhatpaşa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN Caddesi No:9 Çatalca /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR