KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Kışlık sebze ve meyve alınacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051389
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 19.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/353312
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem Kışlık Sebze Meyve Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
17.nci Komd.Tug.İhale Komisyon Bşk.lığı Ortahisar/ Trabzon
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

16 KALEM KIŞLIK SEBZE MEYVE ALIMI. 17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI MSB BAĞLILARI

16 KALEM KIŞLIK SEBZE MEYVE ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.İhale Kayıt Numarası ve İdare Bilgileri: 2019/353312
a) Adresi: BOZTEPE MAH. MISIRLI CAD. MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4623262980 - 4623230371
c) Elektronik Posta Adresi: 17komando @gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2.İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
16 Kalem Kışlık Sebze Meyve Alımı . Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: 17 nci Komando Tugay Komutanlığı Şehit Ütğm. Naci Doğan Kışlası Taşınır (Tüketilebilir) 334 Mal Saymanlığı Depoları Erdoğdu/Ortahisar/Trabzon.
c) Teslim tarihi: Sofralık Levrek 15 Kasım 2019 - 30 Nisan 2020 Marul 15 Kasım 2019 - 31 Mayıs 2020 Turp 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Karnabahar 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Kestane Kabağı 15 Kasım 2019- 30 Nisan 2020 Ispanak 15 Kasım 2019- 31 Mayıs 2020 Havuç 15 Kasım 2019- 31 Mayıs 2020 Mandalina (Mandarin) 15 Kasım 2019- 28 Şubat 2020 Ayva 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Elma 15 Kasım 2019- 31 Mayıs 2020 Pırasa 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Portakal 15 Kasım 2019- 30 Nisan 2020 Kırmızı Baş Lahana 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Kivi 01 Aralık 2019- 28 Şubat 2020 Beyaz Baş Lahana 15 Kasım 2019- 31 Mart 2020 Böreklik Yufka 15 Kasım 2019- 30 Haziran 2020.
ç) Yapılacağı yer: 17.nci Komd.Tug.İhale Komisyon Bşk.lığı Ortahisar/ Trabzon
d) Tarihi ve saati: 15.10.2019 - 10:00

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
3.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
3.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
3.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 17’nci Komd.Tug.İhale Komisyon Bşk.lığı / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:
İhale bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. De, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR