TEİAŞ 12. BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ

Kışlık koruyucu giyim malzemesi alınacaktır

TEİAŞ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079314
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/560610
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
158 TK iş Elbisesi 171 Çift Güv. Ayakkabısı (Bay), 65 Ad. Deri Ceket, 30 Ad. Deri yelek, 171 Ad. Bay Kışlık Pant, 31 Adet Dağ Ayakkabısı, 13 Adet Gömlek ( Büro Çalışanı için), 113 Tk. Yün İç Çamaşırı, 113 Adet yağmurluk. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 3 ŞehitKamil / GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIŞLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR


TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP

4857 Sayılı iş kanunu kapsamında çalışan işçi personellerimize ait 9 Kalem kışlık Koruyucu giyim malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560610
1-İdarenin
a) Adresi : Eyüp Sultan Mahallesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:61 Fevzi Çakmak PK:18 27001 EYÜP SULTAN ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423292828 - 3423290873
c) Elektronik Posta Adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa ) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 158 TK iş Elbisesi 171 Çift Güv. Ayakkabısı (Bay), 65 Ad. Deri Ceket, 30 Ad. Deri yelek, 171 Ad. Bay Kışlık Pant, 31 Adet Dağ Ayakkabısı, 13 Adet Gömlek ( Büro Çalışanı için), 113 Tk. Yün İç Çamaşırı, 113 Adet yağmurluk.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bölge Müdürlüğü Gaziantep Merkez Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 25 gün içinde malzemeyi teslim etmek zorundadır. ** Söz konusu malzemeler tek seferde teslim alınacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 3 ŞehitKamil / GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettileri mal/mallara ilişkin numuneleri engeç ihale gününden 1 gün önce idareye teslim edeceklerdir. İhale günü numune kabulü yapılmayacaktır. Numunesi olmayan kısımlara ait verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aynı numune başka kısım için kullanılmayacak olup, her kısım için ayrı ayrı numune getirilecektir. Numulerin hangi kısma ait olduğu numunenin üstünde bir etiket yada yazı ile belirtilecektir.. İstekliler teklif ettileri mal/mallara ilişkin numuneleri engeç ihale gününden 1 gün önce idareye teslim edeceklerdir. İhale günü numune kabulü yapılmayacaktır. Numunesi olmayan kısımlara ait verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aynı numune başka kısım için kullanılmayacak olup, her kısım için ayrı ayrı numune getirilecektir. Numulerin hangi kısma ait olduğu numunenin üstünde bir etiket yada yazı ile belirtilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmangazi Mah. 56090 Sok N: 3 ŞehitKamil / GAZİANTEP TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR