KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kışlık kıyafet alınacaktır

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/492059
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110 adet Zabıta Svitşört, 28 adet İşçi Svitşört, 120 adet Pantolon, 46 adet Zabıta Mont, 14 adet İşçi Mont, 69 adet Kep, 69 adet Bere, 69 adet Eldiven, 9 Motorize Ekip takımı, 11 adet Bayan ayakkabı, 60 adet Bay ayakkabı, 9 adet Motorize ayakkabı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZABITA KIŞLIK KIYAFET
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI


ZABITA KIŞLIK KIYAFET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/492059

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIKEBIR MAH. INÖNÜ CAD. NO:42 09400 KUŞADASI/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564604000 - 2566134349
c) Elektronik Posta Adresi : info@kusadasi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 110 adet Zabıta Svitşört, 28 adet İşçi Svitşört, 120 adet Pantolon, 46 adet Zabıta Mont, 14 adet İşçi Mont, 69 adet Kep, 69 adet Bere, 69 adet Eldiven, 9 Motorize Ekip takımı, 11 adet Bayan ayakkabı, 60 adet Bay ayakkabı, 9 adet Motorize ayakkabı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi itibari ile 5 takvim günü içinde Zabıta Müdürlüğü tarafından verilecek isim listesine göre tüm personelin ölçüleri Yüklenici tarafından alınacak ve en geç 30 gün içinde istenilen şartlara uygun ürünlerin tamamı teslim edilecektir. Malların teslim edilmesini müteakip 5 takvim günü içinde ölçüleri uymayan veya değiştirilmesi gereken malların değişimi yapılacaktır. İşe başlama tarihi itibari ile en geç 40 gün içinde malların tamamının İdareye teslim edilmesi gerekmektedir. Malların tamamının teslim edilmesini müteakip muayene, denetim ve kabul işlemleri yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kuşadası Belediyesi Encümen Odası
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak istekliler ihale saatinden önce teklif edecekleri pantolon, mont, svitşört, tişört, kep, bere, eldiven, bay ayakkabı, bayan ayakkabı ve motorize ekip ayakkabı mallarından birer adet numuneyi bir tutanak ile Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edecek olup bu tutanak ihale zarfı içinde İhale Komisyonu'na sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR