TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Kışlık işçi elbisesi satın alınacaktır

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜVASAŞ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/380916
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 KALEM - TOPLAM: 672 TAKIM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIŞLIK İŞÇİ ELBİSESİ
TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI


KIŞLIK İŞÇİ ELBİSESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/380916

1-İdarenin

a) Adresi

:

MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/ SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642751660 - 2642751679

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tuvasas.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM - TOPLAM: 672 TAKIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TÜVASAŞ/ADAPAZARI

c) Teslim tarihi

:

MALZEMELERİN TAMAMI 11.10.2019 TARİHİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

20.08.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, NUMUNE OLARAK, 44.462 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 4. MADDESİ KAPSAMINDA 1 ADET 52 BEDEN MONT, CEKET, PANTOLON VE ŞAPKA DİKEREK GETİRECEKLERDİR. AYRICA DİKTİĞİ KUMAŞTAN 500 X 500 MM EBADINDA KUMAŞ NUMUNESİ İLE BİRLİKTE KULLANILACAK MALZEMELERDEN GETİRECEKLERDİR.
* 44.462 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER ESAS OLMAK ÜZERE, ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEYEN RENK KONUSUNDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE HAZIRLANACAK BİR NUMUNE KUMAŞ PARÇASI (500 X 500 MM. EBATLARINDA) TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR. NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADI VE NUMUNE CİNSİNİ BELİRTİR ETİKET BAĞLANACAKTIR.
NUMUNE ELBİSELER 1 TAKIM ERKEK 1 TAKIM BAYAN OLMAK ÜZERE 2 ÇİFT OLACAKTIR. RENK SEÇİMİ KOYU OLACAKTIR.
*TÜVASAŞ TARAFINDAN NUMUNE GÖSTERİLMEYECEKTİR. İSTEKLİLER TEKLİFLERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPTIKLARI NUMUNELERİ SUNACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR