ADANA BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC.A.Ş.

Kışlık iş kıyafeti alınacaktır

ADANA BELDETAŞ BELDE SAĞLIK SAN. VE TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891523
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADANA 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/567451
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kışlık Kıyafet Alımı ile ilgili teknik şartnamede ayrıca belirtilmiş 10 kalem Kışlık İş Kıyafetleri alımı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Reşatbey Mah. 62005 Sk.Seyhan Apt. Asma Kat No:20/11 Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELDETAŞ BELDE SAĞLI K SAN.VE TİC.A.Ş’DEN

“696 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile şirketimize geçiş yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personeller için Kışlık İş Kıyafeti Alımı” alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/567451

1-İdarenin
a) Adresi :REŞATBEY MAH. 62005 Sk. SEYHAN APT. ASMA KAT NO.20/11 01120 REŞATBEY SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224573600 - 3224573776
c) Elektronik Posta Adresi :info@beldetasas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kışlık Kıyafet Alımı ile ilgili teknik şartnamede ayrıca belirtilmiş 10 kalem Kışlık İş Kıyafetleri alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : -Mezarlık İşleri Daire Başkanlığı Personellerinin kıyafetleri Adana Büyük Şehir Belediyesi ASRİ Mezarlığına ya da idare tarafından belirlenecek yere idare yetkilisi nezdinde teslim edilecektir. -Fen İşleri Daire Başkanlığı Personellerinin kıyafetleri Adana Büyük Şehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü Şantiye alanına ya da idare tarafından belirlenecek yere idare yetkilisi nezdinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Tüm malzemelerin teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde partiler halinde yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Reşatbey Mah. 62005 Sk.Seyhan Apt. Asma Kat No:20/11 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firma ihale dosyasında teklif ettiği mallara ilişkin katalog sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektöre Genel İş Kıyafetleri satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Reşatbey Mah. 62005 Sk.Seyhan Apt. Asma Kat No:20/11 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Reşatbey Mah. 62005 Sk.Seyhan Apt. Asma Kat No:20/11 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR