DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-VAN

Kişisel koruyucu malzemeler ve muhtelif giyim eşyaları satın alınacaktır

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-VAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046578
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

BÖLGE 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/420587
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
I. Kısım 20 kalem Kişisel Koruyucu Malzemeler ve II. Kısım 15 kalem Muhtelif Giyim Eşyaları olmak üzere toplam 35 kalem kişisel koruyucu malzeme ve giyim eşyaları alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 17.Bölge Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri Havaalanı Kavşağı Edremit/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER VE MUHTELİF GİYİM EŞYALARI SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-17.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


DSİ 17 Bölge Müdürlüğü Sanat Sınıfı Personelleri için Kişisel Koruyucu Malzemeler ve Muhtelif Giyim Eşyaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/420587

1-İdarenin
a) Adresi : Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı 65040 EDREMİT/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4322175030 - 4322174644
c) Elektronik Posta Adresi : dsi17@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kısım 20 kalem Kişisel Koruyucu Malzemeler ve II. Kısım 15 kalem Muhtelif Giyim Eşyaları olmak üzere toplam 35 kalem kişisel koruyucu malzeme ve giyim eşyaları alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale üzerinde kalan yüklenici firma tarafından teklifinde belirttiği 1. Kısımdaki Kişisel Koruyucu Malzemelerinin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Merkez Demirbaş ambarına ayni olarak teslimatı sağlanacak; Yüklenici tarafından teklifinde belirttiği 2. Kısımdaki Muhtelif Giyim Malzemelerini ise, ürün kontrolü, deforme ürün, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzluğu, üretim hatası, ürün iadesi ve değiştirme süreci vb. problemlerin yaşanmaması ve personelimizin mağdur edilmemesi amacıyla, sözleşme imzalandıktan sonra idarece kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışan adına malzemenin cinsi, miktarı ve beden ölçüsünü tayin etmek maksadıyla giyim kartı ve benzeri araçlar marifetiyle teklifinde belirttiği teslimat noktalarında (kendi adına kayıtlı yada anlaşmalı olduğu mağaza veya mağaza zincirlerinde) ayni olarak verecektir.
c) Teslim tarihi : a) İhale üzerinde kalan yüklenici tarafından koruyucu giyim listesinde belirtilen I. Kısımdaki Kişisel Koruyucu Malzemelerin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Merkez Demirbaş ambarına ayni olarak, listede belirtilen II. Kısımdaki Muhtelif Giyim Malzemelerini ise personellere ayni verilecek şekilde idare tarafından sağlanan isim listelerindeki personel adına ayni Giyim Kartı düzenlenecek şekilde kendi adına kayıtlı ya da anlaşmalı olduğu mağaza/mağazalarda veya anlaşmalı olduğu mağaza zincirlerinde teslimatı sağlanacaktır. Ayrıca; İsteklilerin mağazasında veya şubelerinde bir arada veya ayrı ayrı olmak üzere, bay - bayan ürünlerinin satılması zorunlu olup, ayni Giyim Kartları listesinde belirtilen ürünlerin hem bay hem de bayan giyim ürünlerini karşılayacak şekilde olacaktır. b) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip I. Kısım ihale üzerinde kalan yüklenici firma tarafından Muayene Kabul Komisyonuna sunularak uygunluk verilen I. Kısımdaki Kişisel Koruyucu Malzemeler 30 iş günü içerisinde DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Merkez Demirbaş Ambarına teslim edilecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde; istekliler tarafından teslim edilen Kişisel Koruyucu Malzemelerinin bir kısmının veya tamamının bu şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı akredite edilmiş laboratuvara gönderilerek analiz ve test ettirebilecektir. Gönderilecek olan numunelerin laboratuvar tahlil ve deney ücretlerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Muayene sonucunun uygun çıkmaması halinde, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır. c) II. Kısma teklif vererek ihale üzerinde kalan yüklenici firma, İdarece oluşturulan Muayene Kabul Komisyonunca uygunluk verilen II. Kısım Muhtelif Giyim Malzemeleri için; giyim ürünlerinin teslimatında oluşacak ambar giriş-çıkış işlemleri, ürün kontrolü, deforme ürün, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzluğu, üretim hatası, ürün iadesi ve değiştirme süreci, personelimizin mağdur edilmemesi için personellerin isteğine uygun olarak sıhhatli bir şekilde muayene ve kabul işlemlerini yapma, ürünü teslim alma, iş gücü kaybı, personel sayısının fazla olması, kamu hizmetlerinde aksama vb. hususları göz önüne alındığında bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için; sözleşmenin imzalanmasına müteakip, İdarece verilecek isim listesindeki her bir personelin koruyucu giyim malzemelerini AYNİ olarak alabileceği Giyim Kartlarını 10 iş günü içerisinde düzenleyerek İdareye teslim edecektir. Yüklenici firma, giyim kartını teslim alan her bir personele, kendi adına kayıtlı ya da anlaşmalı olduğu mağaza/mağazalardan yada anlaşmalı olduğu mağaza zincirlerinden kişisel koruyucu giyim malzemelerini 30 iş günü içerisinde ayni olarak verilmesini sağlayacaktır. Yüklenici tarafından personele teknik şartnamede belirtilen listede bulunan ürünlerin ayni olarak verilmesini sağlayan giyim kartları yerine nakdi olarak ödeme asla yapılmayacaktır. d) Toplu İş Sözleşmesi Koruyucu Giyim Cetvelinde belirtilen unvanlara göre II. Kısımda belirtilen koruyucu giyim malzemelerinden her bir personelin alacağı giyim malzemeleri farklı olduğundan, İdare tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici firmaya her bir personelin alacağı malzemeler liste halinde verilecektir. Kalite Değerleri İdare tarafından KDV hariç olarak belirlendiğinden yüklenici, verilen listeye göre her bir çalışanın kendi pozisyonuna göre alacağı giyim malzemeleri için İdarece belirlenen Kalite Değerlerine % 8 KDV ekleyerek; ayni giyim kartlarını düzenleyip İdareye teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 17.Bölge Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri Havaalanı Kavşağı Edremit/VAN
b) Tarihi ve saati : 27.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Bu ihaleye, Van ili sınırları içerisinde teklif verdiği II. Kısımdaki Muhtelif Giyim Malzemelerinin satıldığı, 1 tanesi Alışveriş Merkezinde (AVM) olmak üzere en az 2 mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza yada mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir. Mağaza ya da mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firma/firmalardan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-1’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.
İstekliler, Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesi’ni”, mağaza ya da mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri” ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
İstekliler, II. Kısımda belirtilen muhtelif giyim malzemelerinin teslimatını Van ili sınırları içerisinde bulunan ve teklifinde belirttiği mağazalarının tamamında yapacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri I. ve II. Kısımdaki Kişisel Koruyucu Malzemeler ve Muhtelif Giyim Malzemelerine ait en az 1’er adet numuneyi ihale tarihinden 1 iş günü öncesi saat 17:00’a kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim edecek olup, teslim edilen numuneler için malzeme teslim alındı tutanağı düzenlenecektir. İstekliler, Malzeme Teslim Alındı Tutanağını teklif zarflarının içinde teklifleri ile birlikte sunacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır. İdaremizce oluşturulan İhale Öncesi Numune Tespit, Yeterlilik ve Uygunluk Komisyonunca (Muayene Kabul Komisyonu), numunelerin teknik şartnameye uygunluğu ve yeterliliği kontrol edilecektir. Değerlendirme, teknik şartname doğrultusunda ve numunelerin tamamı bazında yapılacaktır. Malzeme numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleden sonra, kişisel koruyucu malzeme ve muhtelif giyim eşyalarına ait numunelerin teknik şartnameye uygunluğuna dair İhale Öncesi Numune Tespit, Yeterlilik ve Uygunluk Komisyonunca inceleme neticesinde yeterlilik ve uygunluk alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Yüklenici, muayene için teslim ettiği numune malzemelerinden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Koruyucu giyim malzemelerinin özelliklerinin belirlenmesi için alınan numunelerin labaratuvar, tahlil ve deney ücretlerinin tamamı yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdarede kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip üzerinde ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.
İstekliler, teklifleri ile birlikte verecekleri numunelerde; Kurum adı, logosu ve herhangi bir ibare belirtmek zorunda değildir

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Özel Sektöre yapılmış bulunan koruyucu giyim alımı işleri, koruyucu giyim ve KKD malzemeleri alımı işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 17.Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İpek Yolu Üzeri Havaalanı Kavşağı Edremit/VAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR