KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel koruyucu donanımları alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019550
Şehir : Elazığ
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 03.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/298396
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.Kısım:Yüz, kafa koruyucu ve yardımcı malzemeler 12 kalem, 2.Kısım :Isıya ve aleve karşı koruyucu elbiseleri 1 kalem, 3.Kısım : İş elbiseleri 8 kalem 4.Kısım :İş güvenliği ayakkabıları 3 kalem
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği İnşaat Ambarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zübeyde HanımCad.No:73 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin ihtiyacı olan kişisel koruyucu donanımların alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/298396

1-İdarenin
a) Adresi : T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanim Cad. Kültür Mah. No: 73 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242375991 - 4242388194
c) Elektronik Posta Adresi : nsertdemir@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım:Yüz, kafa koruyucu ve yardımcı malzemeler 12 kalem, 2.Kısım :Isıya ve aleve karşı koruyucu elbiseleri 1
kalem, 3.Kısım : İş elbiseleri 8 kalem 4.Kısım :İş güvenliği ayakkabıları 3 kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ürünlerin tamamının teslim edilmesinden sonra Muayene ve kabul komisyonunca ürünler muayene ve kontrol edilecek uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilmesi istenilecek ve değişim sonrası Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul edilecektir. Ürünlerin tamamını Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği İnşaat Ambarına Teslim edilecektir
c) Teslim tarihi : Ürünlerin tamamının teslim edilmesinden sonra Muayene ve kabul komisyonunca ürünler muayene ve kontrol
edilecek uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilmesi istenilecek ve değişim sonrası Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul edilecektir. Ürünlerin tamamını Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliği İnşaat Ambarına Teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zübeyde HanımCad.No:73 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 26.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli;
Aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri İHALE DOSYASINDA sunacaktır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu
gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler 1.Kısım, 2.Kısım ve 4. Kısım teklifler ile birlikte malzemelere ait CE sertifikaları, Ürünlerin teknik bilgi özelliklerini gösteren Türkçe katalogları ve renkli
ürün resimlerini ihale dosyasında vereceklerdir. Teklif edilen ürünlere ait belgeler üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarasını belirtilecektir.
Bu belgeyi sunmayan aday veya istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-İstekliler aşağıda tabloda belirtilen 3. Kısım için 8 kalem giyim ürünleri için birer adet numuneler, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilir.
Teslim edilen numunenin üzerinde, ihale bilgileri , aday veya istekli bilgileri ile numune sunulan kalem bilgilerine yer verilir. İdare tarafından numune bir tutanak ile
teslim alınarak, talep edilmesi halinde tutanağın bir sureti aday veya istekliye verilir. İhale komisyonu tarafından numunelerin fiziksel nitelikleri ile ihale dökümanında
belirtilen şartlara(teknik şartnameye v.b.) uygun olup olmadığına göre değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Numuneleri sunmayan aday veya istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-İstekli ve aday, 3. Kısım için 8 kalem giyim ürünlerin numuneleriyle birlikte kumaşın gramajı, içeriği ve test sonuçlarını gösteren(yıkama haslığı, sürtünme haslığı, ter
haslığı, yıkama sonrası boyutsal değişimi, aşınma, kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti v.b.) Türkçe raporu ihale dosyasında verecekler. Bu belgeyi sunmayan
aday veya istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3.KISIM KALEMLER

1 VK1 REFLEKTİF MONT Numune Adeti 1
2 VK2 REFLEKTİF YAZLIK TİŞÖRT Numune Adeti 1
3 VK3 REFLEKTİF KIŞLIK SWEATŞORT Numune Adeti 1
4 VK4 REFLEKTİF YAZLIK PANTOLON Numune Adeti 1
5 VK5 REFLEKTİF KIŞLIK PANTOLON Numune Adeti 1
6 VK13 REFLEKTİF YAĞMURLUK Numune Adeti 1
7 VK14 ÇİFT ŞERİTLİ REFLEKTİF YELEK Numune Adeti 1
8 YLK YELEK Numune Adeti 1

Aday veya İstekli teklif ettiği ürünlerin Marka, varsa Modelini EK-1 deki Tabloya İşleyip üzerinde firma kaşesi ve imzası olacak şekilde İhale Dosyasında
Sunacaktır. Bu belgeyi sunmayan aday veya istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 8.Böl.Müd.İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR