ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kırtasiye, yedek parça ve avadanlık satın alınacaktır

ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/492314
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılı Kırtasiye ve Yedek Parça Ve Avadanlık Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Satınalma Birimi Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulv.İlbank Karşısı No:24 Çukurova/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI KIRTASİYE VE YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 Yılı Kırtasiye ve Yedek Parça Ve Avadanlık Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/492314
1-İdarenin
a) Adresi : Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı İller Bankası Karşısı No:24 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222563960 - 3222565030
c) Elektronik Posta Adresi : adana.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılı Kırtasiye ve Yedek Parça Ve Avadanlık Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Tüketim Deposuna
c) Teslim tarihi : İş bu sözleşme hiçbir şekilde 31/12/2020 tarihini geçemeyecek olup, İhale konusu malzemeler için peyderpey teslimat yapılacaktır. Siparişe mütakip 10 (On) iş günü içerisinde teslimat yapılması zorunludur.Basılı evrak kalemlerinde ise bu süre 20 (yirmi) iş günü olarak belirlenmiştir. İhale yetkilisi tarafından onay verilmeden ihtiyaç listesindeki miktarların aşılması durumunda fazla yapılan teslimattan yüklenici sorumlu olacağı için, fazla teslimat yapılan idare tarafından hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi / Satınalma Birimi Beyazevler Mah. Adnan Kahveci Bulv.İlbank Karşısı No:24 Çukurova/ADANA
b) Tarihi ve saati : 22.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerce teklif edilen kalemlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı numuneler her bir kalem için en az 1 numune olmak kaydıyla, orijinal ambalajında, ihale saatine kadar teklif zarfıyla birlikte üzerlerine ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün adı ve firma bilgisi mutlaka belirtilmek suretiyle teslim edilecektir. Numune teslimatı, 2 nüsha Numune Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılacaktır. Sunulan tanıtım materyalinde teklif edilen kalemin teknik şartnameye uygunluğu birebir tespit edilebilmelidir; aksi halde uygunluk verilmeyecektir. Numune konusunda teknik şartnamedeki hususlar da dikkate alınmalıdır. Teknik şartname ile istenilen ürün özellik belgeleri (ISO,CE vb.) numune değerlendirme aşamasında idare tarafından ilgili firmadan talep edildiğinde idareye sunulmak zorunda olup, aksi takdirde bu kalemlere ait numune değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale sonucunda uhdesinde kalmayan kalemlerin numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde alınmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İsteklilerin uhdesinde kalan kalemlerin numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere hastanemizde kalacaktır. Kullanıldığı için iade edilemeyen numunelerin iadesi ve ücreti talep edilmeyecektir. Basılı evraklar için numune istenmemiştir. Yüklenici firma bizzat kurumdan alacağı örneklere göre yapacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi - Satınalma Birimi - Beyazevler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı İlbank Karşısı No:24 Çukurova / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR