TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye ve toner malzemesi satın alınacaktır

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/569973
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlara 152 kalem Kırtasiye ve Toner Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARI KIRTASİYE VE TONER MALZEMESİ


AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşları Kırtasiye ve Toner Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/569973

1-İdarenin
a) Adresi : TURGUT MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI MAYADAĞLI CAD. NO:38 TEKİRDAĞ 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822612048 - 2822624959
c) Elektronik Posta Adresi : tekirdag@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlara 152 kalem Kırtasiye ve Toner Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Kadın Konukevi Müdürlüğüne ait kuruluş depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmelerin imzalamalarını müteakiben 10(on) gün içinde yüklenici kuruluş depolarına idarenini bilgisi dahilinde malzemelerin tamamını teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenin Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafındanveya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklinin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Gündoğdu Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Tekirdağ Zübeyde Hanım Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Zübeyde Hanım Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi-Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi- Tekirdağ Hürriyet Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Tekirdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Çorlu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR