EDİRNE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

EDİRNE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00959784
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

VATANDAŞ 08.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/98929
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alımı Yapılacak Kırtasiye ve Temizlik malzemeleri 4 kısım ve toplam 34 kalemden ibarettir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 (Toplantı Odası) /EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


Kırtasiye ve Temizlik malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/98929

1-İdarenin
a) Adı : İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 22100 MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası : 2842352698 - 2842352697
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kırtasiye ve Temizlik malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Alımı Yapılacak Kırtasiye ve Temizlik malzemeleri 4 kısım ve toplam 34 kalemden ibarettir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 22100 - MERKEZ / EDİRNE
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içerisinde İdarenin adresine teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 10.04.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.03.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:43 (Toplantı Odası) /EDİRNE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasaya arzına ve/veya satışına ilişkin olarak alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika vb. belgelerin veya yetki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.
İstekli tarafında üretilen veya ana bayiden temin, alımı yapılacak ürünlerin TSE standartlarına uygun olduğunu gösterir belgelerin verilmesi zorunludur.
a) İstekli bir "Üretici Kuruluşu" ise; Üretici firma olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini,
b) İstekli bir "Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu veya iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan "Dağıtım Kuruluşu' nun bayisi olduğuna dair Bayilik Belgesi sözleşmesini, veya piyasa satış yapmaya yetkili olduğunu gösterir belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini ibraz etmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR