ERDEMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

ERDEMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907358
Şehir : Mersin / Erdemli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/618387
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70 kalem Kırtasiye ve Temizlik alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


70 kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/618387

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : AKDENİZ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 70/A ERDEMLİ / MERSİN 33740 ERDEMLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3242414800 - 3242414819
ç) Elektronik Posta Adresi : erdemlidevlethas@hotmail.com
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Ekap (Elektronik Kamu alımları Platformu) e imza ile ve Erdemli Devlet Hastanesi TR 2600 0120 0959 4000 0500 0026 nolu hesabına İhale döküman bedeli yatırılarak Erdemli Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde Döküman alınabilir
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : 70 kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 70 kalem Kırtasiye ve Temizlik alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 70/A/Erdemli/Mersin Erdemli Devlet Hastanesi 4.kat Ambar Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve İdarenin siparişine müteakip kısım kısım teslim edilecek, teslim edilen miktar kadar fatura kesilecektir. Teslimat, sözleşme tarihinden itibaren 12 ay sonra sona erecektir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 28.12.2018 10:00 - 28.12.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 28.12.2018 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erdemli Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Geçerli teklif veren isteklilerde Hastanemiz Ambar Depo tarafından numune ve / veya katolog istenecektir. İlgili deponun Faks ve /veya iadeli taahhüt ile bildirmine müteakip numune ve /veya katologlar 4(dört) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir. teslim edilmeyen kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Baskı gerektiren Bröşür kartvizit veya dosya gibi malzemelere baskı uygulamak için birebir numune hastanede görülecektir yada istenecektr.ve hastanenin istemiş olduğu gibi baskı yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR