MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kırtasiye ve temizlik malzemeleri satın alınacaktır

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961712
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY SÖZ 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/109477
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25 Kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.04.2019 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/109477

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Tayfur Sökmen Kampüsü Rektörlük Binası A Girişi 2. Kat HATAY MERKEZ/HATAY

c) Telefon ve faks numarası

:

3262455302 - 3262455302

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Genel Sekreterlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antakya Meslek Yüksekokulu, Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu, Hassa Meslek Yüksekokulu, Samandağ Meslek Yüksekokulu, Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay Sağlık Yüksekokulu, Antakya Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici malı/malları gelen sipariş üzerine teslim edecektir. Birimlerce ihtiyaca binaen yazılacak siparişler karşılığı tek seferde veya peyderpey yüklenici firma tarafından 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilen malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelere ilişkin Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teslim edilecektir. teslim programı/teslim tarihi 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Malzemeler yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 gün içinde başlayacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.04.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Bu iş için numune istenecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR