GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırtasiye ve temizlik malzemeleri satın alınacaktır

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889207
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/557436
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Kırtasiye Malzemesi ile 44 Kalem Temizlik Malzemesi ve Ekipmanı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36 Ortaköy Beşiktaş/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMELERİ İLE TEMİZLİK MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ


Kırtasiye Malzemeleri ile Temizlik Malzemeleri ve Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/557436

1-İdarenin
a) Adresi : ÇIRAGAN CADDESI NO: 36 34357 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122274480 - 2122275143
c) Elektronik Posta Adresi : srustemoglu@gsu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Kırtasiye Malzemesi ile 44 Kalem Temizlik Malzemesi ve Ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Galatasaray Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c) Teslim tarihi : Bu alım için işe başlama tarihi, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 15 takvim günü içerisinde malın tamamı İdareye teslim edilecektir. Ancak İdarenin yazılı talebi olduğu takdirde ürünlerin bir kısmı idarenin belirleyeceği ileri bir tarihte teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36 Ortaköy Beşiktaş/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 13:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; teklif edecekleri malzemelere ilişkin numuneleri ihale tarihinden önce (Teknik Şartnamede belirtildiği üzere) idarede göecekler/sunacaklardır. İdarede görülen malzemelere ilişkin numune görüldü tutanağı düzenlenerek teklif zarfı içinde sunulacaktır. Teklif zarfı içinde sunulmayan tutanaksız teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler teklifleri ile birlikte malzemelerin sıralı listelerine ait bilgilere yer vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Galatasaray Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR