ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kırtasiye ve temizlik malzemeleri alınacaktır

ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00899273
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 21.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/581685
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
68 Kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 13:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.11.2018 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
ALAPLI DEVLET HASTANESİ

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİ MAL ALIMI İHALE İLANI


Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/581685

1-İdarenin
a) Adı : ZONGULDAK ALAPLI DEVLET HASTANESİ
b) Adresi : Yenisiteler Mahallesi Hastane Sk.No: 11 67850 ALAPLI/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723784990 - 3723784992
ç) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdhs1@saglik.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Alaplı Devlet Hastanesi
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Kırtasiye ve Temizlik Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 68 Kalem Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni Siteler Mah. Hastane Sok No:11 Alaplı/ ZONGULDAK)
ç) Süresi/teslim tarihi : Alaplı Devlet Hastanesi (Yenisiteler Mah. Hastane Sk No: 11 Alaplı/ZONGULDAK),- malzeme deposuna ihale konusu sağlık tesisimizin ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, sağlık tesisimizin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. (Sözleşme süresi her halükarda 31/12/2019 tarihinde sona erer.)


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 26.11.2018 10:00 - 26.11.2018 13:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 26.11.2018 - 13:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhale konusu malzemelere ilişkin teknik şartnamelerde belirtilmesi halinde, izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri ile direktiflere ilişkin belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
"Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" , "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ve "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamına giren malzemelerin "Güvenlik Bilgi Formu" olmalıdır. Söz konusu Güvenlik Bilgi Formları, malzemelerin Muayene ve Kabulü aşamasında değerlendirilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
- 15-18-24-35-37-39-42-48-49-52 kalem malzemelerin birer adet numuneleri, ihale sıra numarası belirtilerek ve ürünün adı yazılarak sözleşme öncesinde Satınalma ve İhale İşlemleri Birimi'ne teslim edilecektir. Söz konusu numuneler ihtiyaç listesinde ve teknik şartnamede belirtilen evsaf ve ölçüler doğrultusunda teslim edilecektir. Bu hususlara uymayan ürünlere ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR