İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3

Kırtasiye ve etiket malzemesi alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076761
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 03.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/555008
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
108 Kalem Kırtasiye ve Etiket Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zuhuratbaba Mahallesi, Doktor Tevfik Sağlam Caddesi, 25/3 Bakırköy/İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞKANLIĞIMIZA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE 2020 YILI KIRTASİYE VE ETİKET MALZEMESİ TOPLU ALIMI


İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-3


Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerine 2020 Yılı Kırtasiye ve Etiket Malzemesi Toplu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/555008

1-İdarenin
a) Adresi : ZUHURATBABA MAH.DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. 25/3 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 409 16 00 - 0212 909 42 93
c) Elektronik Posta Adresi : hafize.mutludirican@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 108 Kalem Kırtasiye ve Etiket Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ayniyat Depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İlgili deponun yazılı talebi/Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb. ile) doğrultusunda belirtilen Miktarlar 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler 15.12.2020 tarihine kadar tek seferde veya peyderpey sipariş geçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mahallesi, Doktor Tevfik Sağlam Caddesi, 25/3 Bakırköy/İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Binası
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi ihale günü içinde Satınalma Birimine teslim edecektir. Numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir.Numnuneler teknik şartname kriterlerine göre ve/veya test edilerek, deneyerek değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zuhuratbaba Mahallesi, Doktor Tevfik Sağlam Caddesi, 25/1 Bakırköy/İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-3 Binası Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR