ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi satın alınacaktır

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112429
Şehir : İstanbul / Çatalca
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/8386
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
128 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

128 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/8386

1-İdarenin
a) Adresi : KALEİÇİ VEZİRFERHATPAŞA CD 46 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02127872063 -
c) Elektronik Posta Adresi : engindurak1@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 128 Kalem Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çatalca Belediyesi Sorumluluk Sahası
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 3 gün içerisinde işe başlanacak olup işin süresi 9(dokuz) aydır. Çatalca Belediyesi sorumluluk sahasında uygun gördüğü yere yüklenici tarafından teslim edilecektir. Sipariş yükleniciye elden/posta/email/faks ulaştıktan sonra 24 saat içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler 1, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 51, 59, 60, 62, 63, 67, 76, 80, 82, 92, 105, 107, 122, ve 128 nolu maddelerdeki ürünlere ayrı ayrı en az 1'er adet numune vereceklerdir.
Ayrıca numulerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu(kalem numarası) yazılmalıdır.
Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır.
Malzeme, orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
Numune şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
Değerlendirme neticesinde teslim edilen numune üzerinden karar verilememesi halinde ihale komisyonunca tekrar numune istenebilecektir.
İhale saatinden önce teslim edilen numune teslim tutanakları ihale teklif zarfı kapsamında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR