ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kırtasiye ve basılı malzeme satın alınacaktır

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909336
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/621124
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ/BASILI MALZEME(MÜŞ. FORM,HASTA TANITIM-BAŞV-RANDEVU KARTI,RAD. İSTEM KAĞIDI,AŞI GELİŞİM TAKİP KARTLARI,REÇETE,GÖZ ŞAŞILIK HASTA TAKİP FORMU,POLİKLİNİK DEFTERİ,FİZİK TED. KARTI,HASTA TED. DEFTERİ,HASTA ÖLÜM KARTI vb.)ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. S.B Sağ.Bil.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar/Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ/BASILI MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/621124

1-İdarenin
a) Adresi : PLEVNE CADDESİ ULUCANLAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125953362 - 3123624933
c) Elektronik Posta Adresi : ankhastsatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ/BASILI MALZEME(MÜŞ. FORM,HASTA TANITIM-BAŞV-RANDEVU KARTI,RAD. İSTEM KAĞIDI,AŞI GELİŞİM TAKİP KARTLARI,REÇETE,GÖZ ŞAŞILIK HASTA TAKİP FORMU,POLİKLİNİK DEFTERİ,FİZİK TED. KARTI,HASTA TED. DEFTERİ,HASTA ÖLÜM KARTI vb.)ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C Sağlık Bakanlığı Sağ.Bil.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırtasiye Deposu
c) Teslim tarihi : İdare malzemeleri Aylık periyotlarla talep edecektir, yanlız; acil ihtiyaç durumunda siparişin yazılı olma şartı aranmaz Telefon faks veya mail yoluyla yapılan siparişler 10(on) iş günü içerisinde teslim edilecektir.Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi siparişi olmadan mal teslimi yapamaz. Sözleşme süresi 31.12.2019 Tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. S.B Sağ.Bil.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar/Ankara
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale konusu her kalem için teknik şartnamede belirtilen miktarlarda ve şekilde numune getirecektir.(İhale saatine kadar) Teknik şartnamede numune sayısı belirtilmemiş ise en az 1(bir) adet numune getirilecektir.Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.
Numune teslim etmeyen isteklilerin, numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Her bir numunenin üzerine ihale sıra numarası, firma ve malzemenin adı etiketlenecek ve okunaklı biçimde yazılacaktır.İhale kalem sırası ile numune üzerindeki sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur.Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde TC.Sağlık Bakanlığı S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi " kırtasiye deposuna" teslim edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. S.B Sağ.Bil.Ü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İhale Komisyon Başkanlığı Ulucanlar/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR