SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ

Kırtasiye, temizlik, giyim, tüketim ve biyomedikal depo malzemesi alınacaktır

SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00998907
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : YENİDOĞAN MAH. / BAHÇELİEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 18.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/224434
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalem Kırtasiye, Temizlik, Giyim, Tüketim ve Biyomedikal Depo Malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Satınalma Servisi Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

34 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK, GİYİM, TÜKETİM VE BİYOMEDİKAL DEPO MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -GAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


34 Kalem Kırtasiye, Temizlik, Giyim, Tüketim ve Biyomedikal Depo Malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/224434

1-İdarenin
a) Adresi : Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623113030 - 3622308611
c) Elektronik Posta Adresi : samsundhs9.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 Kalem Kırtasiye, Temizlik, Giyim, Tüketim ve Biyomedikal Depo Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Malzeme Deposu - Yenidoğan Mah.Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar, idarenin siparişini müteakip istenilen tarihte istenilen miktarda mal teslim edilecektir. Malzemelerin siparişleri; Samsun Gazi Devlet Hastanesi depo Birimi tarafından en geç 10 (on) takvim günü öncesinde yapılacak faks tebligatı ile ilgili firmaya bildirilecektir. Siparişler; ihtiyaç makamı tarafından belirlenecek, malzemelerin teslim edilmesi istenilen tarih, saat ve miktarı sipariş formunda belirtilecektir. Siparişte bildirilen malzemeler istenilen tarihte ve saatte istenilen miktarda teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Satın alma Servisi Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 10.06.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) Teklif edilen ürün/ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB/ UTS )’na kayıtlı veya bildirim işlemi tamamlanmış olacaktır. TİTUBB/ UTS kaydında ürünün "SAĞLIK BAKANLIĞI (S.B. durumu)" durumu uygun olacak, kayıtlı ve durumunun uygun olduğunu gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır. Bununla birlikte;
a. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ( tedarikçi firması) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ( TİTUBB/ UTS ) kayıt veya bildirimini gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
b. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı, birim fiyat teklif cetveli ekinde bir liste halinde verilecektir.
c. Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yer alan aksesuar, sarf, vb. ürünlerin UBB Kaydı verilecektir.
ç. Ürün set olarak veriliyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede yer alan setin parçalarından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanların da UBB kaydı sunulacaktır.
d. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar
2) Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değilse istekli tarafından;
a. Teklif edilen ürünün/ürünlerin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu malzemeler için istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune ve teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya broşür vb. teknik dokümanları, teklif zarfı ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhtesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahid numune olarak idarede kalacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ Satınalma Servisi Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No: 86 İlkadım - SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR