ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kırtasiye seti satın alınacaktır

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01026356
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/335721
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEMDEN OLUŞAN KIRTASİYE SETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 Ümraniye / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE SETİ ALIM İŞİ
ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KIRTASİYE SETİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/335721

1-İdarenin
a) Adresi : Ümraniye Belediye Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 K:-1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEMDEN OLUŞAN KIRTASİYE SETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ümraniye sınırları dahilinde
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 15 takvim günüdür. 15 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

SIRA MALZEME / ÜRÜN ADI
1 Kırtasiye Seti (1.Sınıf Öğrenciler için)
2 Kırtasiye Seti (2,3,4. Sınıf Öğrenciler için)
3 Kırtasiye Seti (5,6,7,8.Sınıf Öğrenciler için)
4 Kırtasiye Seti (Lise Öğrencileri için)
5 Okul Çantası (1.Sınıf Öğrenciler için)
6 Okul Çantası (2,3,4. Sınıf Öğrenciler için)
7 Okul Çantası (5,6,7,8.Sınıf Öğrenciler için)
8 Okul Çantası (Lise Öğrencileri için)

Teknik Şartnamede belirtilen malzeme/ürünlerden 1'er adet numune, listedeki kategorilere/setlere göre gruplandırılarak kapalı bir kolide en geç ihale saatine kadar idareye teslim edilecektir.
Numune listesini ve ilgili firmanın bilgilerini belirten bir evrak, kaşeli ve imzalı şekilde kolinin üzerine yapıştırılacaktır. Belirtilen şekilde olmayan numune kolileri teslim alınmayacaktır.
Her üründen ve setten sadece 1 numune bulundurulacak, alternatif numuneler elenme sebebi sayılacaktır. Bütün kategoriler için setler ayrı ayrı oluşturulacak ve belirtilecektir. (Örneğin, 1. Sınıf Kırtasiye Seti, Lise Öğrencileri Çantası, 5, 6, 7, 8. sınıflar Kırtasiye Seti)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan eğitim/kırtasiye seti, eğitim malzemeleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 Kat:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR