TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye sarf ve büro malzemesi satın alınacaktır

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155883
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : YUKARI DİKMEN MAH. / YILDIZ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/140718
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Teknik şartnamede tarif edilen ve miktarları belirtilen kırtasiye sarf ve büro malzemesi (152 kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648.Cad. No:53/E Blok 06550 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatının 2020 Yılı İçin Kırtasiye Sarf ve Büro Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/140718
1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI DİKMEN MAH. 648. CAD. NO: 53 E BLOK 06550 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125512203 - 3124631247
c) Elektronik Posta Adresi : bilgiedinme@tkgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartnamede tarif edilen ve miktarları belirtilen kırtasiye sarf ve büro malzemesi (152 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belirtilen Kırtasiye Malzemeleri sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde T.K.G.M Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648. Cadde No:53 E Blok Çankaya 06550 ANKARA ambarına tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemleri bittikten sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde malzemeler, listesi verilecek olan Genel Müdürlük ana birimlerine (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar /ANKARA) dağıtımı yüklenici tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Teslim programı bu sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtildiği şekildedir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648.Cad. No:53/E Blok 06550 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malzemelerin numune kataloğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görülecek ve görüldüğüne dair hazırlanan imzalı tutanak isteklilerce teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Numune kataloğu görüldü tutanağı olmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yukarı Dikmen Mah. 648.Cad. No:53/E Blok 06550 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR