BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kırtasiye malzemesi ve toner satın alınacaktır

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939807
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/41267
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
36 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 36 KALEM TONER ALIMI (TOPLAM 72 KALEM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZUHURATBABA MAH. ŞÜKRANÇİFTLİĞİ SOK. NO:1 BAKIRKÖY)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER SATIN ALINACAKTIR
BAKIRKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/41267
1-İdarenin
a) Adı : BAKIRKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ZUHURATBABA ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ No: 1 34140 BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124149711 - 2124149712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2019 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER
b)Niteliği, türü ve miktarı : 36 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 36 KALEM TONER ALIMI (TOPLAM 72 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler 1 birim veya tamamı 10 (on) takvim günü içinde teslim edilecektir. Yüklenici idarenin istediği 1 birim dahi olsa getirmek zorundadır. Malların teslim alınan kısmı kadar muayene ve kabul yapılır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ZUHURATBABA MAH. ŞÜKRANÇİFTLİĞİ SOK. NO:1 BAKIRKÖY)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
* 17x26 cm Zarf (1 ADET)
* A4 Ebadında Zarf (1 ADET)
* A4 Fotokopi Kağıdı (1 PAKET)
* Fosforlu İşaretleme Kalemi (1 ADET)
* Kırmızı Tükenmez Kalem (1 ADET)
* Mavi Tükenmez Kalem (1 ADET)
* Tahta Kalemi Siyah (1 ADET)
* Cd Kalemi(1 ADET)
* Şefaf Plastikk Dosya (Föy) (1 PAKET)
* Plastik Dosya Mavi Renk Mekanizmalı (1 ADET)
* Dar Klasör Mavi Renk (1 ADET)
* Geniş Klasör Mavi Renk (1 ADET)
* Tüm Orjinal ve Muadil Tonerler (1'ER ADET)
Yukarıda miktarları belirtilen kırtasiye malzemeleri ve tonerlerin numuneleri ihale tarihi ve saatinden sonra, 2 (iki) iş günü içerisinde İhale Komisyonuna sunacaklardır. Numuneler için iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı teslim edilecektir. Numuneler teknikşartnamedeki kriterlere göre test edilip değerlendirilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan her türlü kırtasiye malzemesi, toner alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR