BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kırtasiye malzemesi ve matbu evrak satın alınacaktır

BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01174249
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN REHBER 18.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/274866
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 170 Kalem Kırtasiye ve Matbu Evrak Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bölge Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sason Devlet Hastanesi Gercüş Devlet Hastanesi Beşiri Devlet Hastanesi Hasankeyf Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ VE MATBU EVRAK SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için 170 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve Matbu Evrak Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/274866

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri için 170 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve Matbu Evrak Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 170 Kalem Kırtasiye ve Matbu Evrak Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bölge Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Sason Devlet Hastanesi Gercüş Devlet Hastanesi Beşiri Devlet Hastanesi Hasankeyf Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin sözleşme süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde yüklenici teslimi sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine pey der pey gerçekleştirecektir. Kurumun resmi siparişi sonrası teslimat süresi 7 gündür.
d) İşe başlama tarihi : 3 takvim günü içinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İhale komisyonumuzca yapılacak olan teklif değerlendirmesinde yeterlik kriterlerini sağlayan ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan yeterlik tablosunda beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri ile birlikte teklif verdikleri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23. Kalemler için 1 adet numune verecektir.
- Numunelerin üzerinde sıra numarası ve ürün isimleri belirtilecektir.
- Getirilecek numuneler kutu içinde düzenli olmalı, numunelerin üzerinde firmayı tanımlayıcı bilgilerin bulunması gerekmektedir.
- Birim fiyat teklif cetvelinde veya ek bir cetvelde sunmuş oldukları ürünün markasını belirteceklerdir.
- Numune getirmeyen ve numuneler ile ilgili yukarıda belirtilen hususları taşımayan numuneleri sunan firmalar fiyat verdikleri kalemlerde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekli/aday firmalar; teklif verecekleri 24,25,26,27,28,29,30, ve 36. Kalemler için teknik bilgilerini içeren orijinal ürün kataloglarını veya broşürlerine ait bilgileri yeterlik tablosunda belirteceklerdir. Katalog veya broşür üstünde hangi ürünün hangi kaleme ait belirteceklerdir. İhale komisyonumuzca yapılacak olan teklif değerlendirmesinde yeterlik kriterlerini sağlayan ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan yeterlik tablosunda beyan ettikleri belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri ile birlikte orijinal ürün katalog/broşürler belirtilecek tarih ve saatte istenecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR